Sök:

Sökresultat:

66 Uppsatser om Kalix - Sida 1 av 5

Masterplan för Kalix kommun 2013-2025

Detta arbete skrevs på Kalix kommun. Arbetet gick ut på att göra en Masterplan för kommunen. Arbetet gick ut på att inventera och presentera befintliga och planerade markområden för olika typer av etableringsmöjligheter för Kalix näringsliv och utomstående aktörer. En viktig del i arbetet var att samla all nödvändig information vad gäller etableringar, tillgänglig mark, nödvändig infrastruktur samt tomt- och lokalpriser i samma dokument. Att ha så mycket fakta som möjligt i samma dokument underlättar både för kommunen och för näringslivet.

En undersökning av den tekniska servicen i Kalix kommun

Detta examensarbete innefattar en kundenkätundersökning i Kalix kommun där 500 st slumpvis utvalda personer får medverka genom att besvara 47 st frågor som handlar bland annat om gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning i Kalix kommun. En viktig del i en kommuns trovärdighet gentemot medborgarna är att de får göra sin röst hörd. Ett sätt är att medborgarna får medverka i en kundenkätundersökning där de kan svara på frågor som gäller den tekniska servicen i kommunen. Med hjälp av denna undersökning kan kommunen ta del av medborgarnas svar och synpunkter och bemöta dem. Syftet med examensarbetet är att undersöka vad Kalixborna anser om kommunens gator, parker, vatten och avlopp och sophämtningen, och hur de kan vara med och påverka kommunens tekniska service och på det sättet underlätta för Kalix kommun till förbättringar inom dessa områden.

Informella reglers betydelse vid omfattande omstruktureringar: en studie av konsekvenserna för skolledarnas arbetsmiljö i Kalix och Övertorneå

Det sker omfattande omstruktureringar i samhället vilket har medfört att förhållandena i skolan också påverkats. Antalet elever har minskat i de flesta inlandskommuner och som en konsekvens medför det totalt sett besparingar, vilket innebär skolnedläggningar. Staten styr vårt handlande genom formella regler och på arbetsplatserna har informella regler utvecklats under lång tid. Genom arbetsmiljölagstiftningen görs det möjligt för samhället att reglera kommunernas sätt att sköta arbetsmiljöarbetet. Syftet med uppsatsen är att undersöka om formella och informella regler kan ha betydelse vid omfattande omstruktureringar.

Produktdesign av papperskorgskoncept för Kalix kommun: Ett examensarbete utfört som ett produktutvecklingsprojekt för att skapa en enhetlig känsla för Kalix kommuns papperskorgar i offentliga miljöer

Detta produktutvecklingsarbete är ett examensarbete inom produktutveckling vars syfte är att ta fram en design för Kalix kommuns papperskorgar i offentliga miljöer. De problem som finns med dagens papperskorgar är att de finns i elva olika utföranden vilket medför att alla ser olika ut och töms på olika sätt. Det huvudsakliga målet är att papperskorgarna ska vara enhetliga inom kommunen och även kunna kopplas ihop med Kalix identitet.För att få så mycket kunskap och insikt som möjligt i det dagliga arbetet kontaktades de gatu- och parkarbetare som dagligen sköter papperskorgarna. De kunde ge väldigt bra information tack vare sina erfarenheter inom ämnet. Efter detta inleddes idégenereringen för att skapa så många olika lösningsförslag som möjligt.

Bonuslöner i kommunal verksamhet: en studie av försöket i Kalix

Kalix kommun genomför sedan 2002 ett treårigt försök med bonuslöner för kommunanställda. De främsta motiven bakom bonussystemet är att uppmuntra goda prestationer och att öka de anställdas engagemang i ekonomiska frågor. Bonus är en ny företeelse inom kommunal verksamhet i Sverige och därför är försöket i Kalix även intressant ur ett riksperspektiv. Uppsatsen strävar efter att åskådliggöra hur bonussystemet kan påverka produktiviteten, kvalitén och arbetsmiljön i kommunens arbete. Undersökningen baserar sig på en innehållsanalys av argument för och emot bonussystemet.

Bonuslöner i kommunal verksamhet: en studie av försöket i Kalix

Kalix kommun genomför sedan 2002 ett treårigt försök med bonuslöner för kommunanställda. De främsta motiven bakom bonussystemet är att uppmuntra goda prestationer och att öka de anställdas engagemang i ekonomiska frågor. Bonus är en ny företeelse inom kommunal verksamhet i Sverige och därför är försöket i Kalix även intressant ur ett riksperspektiv. Uppsatsen strävar efter att åskådliggöra hur bonussystemet kan påverka produktiviteten, kvalitén och arbetsmiljön i kommunens arbete. Undersökningen baserar sig på en innehållsanalys av argument för och emot bonussystemet.

Ungdomsprojektet i Kalix: varför upplevde deltagarna projektet så positivt?

Den här uppsatsen handlar om hur ungdomar mellan 18 och 24 år upplever att ha deltagit i ett arbetsmarknadsprojekt. Syftet är att få ungdomarna att bli mer konkurrenskraftiga i samhället och göra deltagarna mer attraktiva för arbetsgivare. Projektet är byggt på grupprocessen, att dra nytta av varandra och att bygga nätverk med hjälp av varandra. Mitt syfte med uppsatsen är att se vilka metoder som ungdomsprojekt Kalix använder sig av och hur ungdomarna upplever projektet. För att få svar på frågorna så har jag använt kvantitativa och kvalitativa metoder.

Stadsanalys för Kalix centrum: analys och förslag till förbättringar för ökat folkliv

Med anledning av det ökade trycket för etableringar i Kalix centrum har kommunen bedömt att det finns behov av att förnya den fördjupade översiktsplanen för Kalix centralort. Köpmän efterfrågar attraktiva butikslägen samtidigt som det finns behov av varierande boendeformer som ger förutsättningar för en stad med mångfald, där människor i alla åldrar kan leva, bo och verka. Kommunen har dessutom starka ambitioner vad gäller att stärka de offentliga rummens roll i Kalix centrum, med utgångspunkt från människors behov och den mänskliga skalan, för att kunna skapa ett livaktigt och varierat stadsliv under dygnets alla timmar och som är attraktivt och tillgängligt för alla. Syftet med examensarbetet har varit att utföra en grundlig stadsanalys utifrån tre väl etablerade metoder: Kevin Lynchs visuella analys, Jan Gehls analys samt Bill Hilliers rumsligt strukturella metod (Space Syntax). Stadsanalysen belyser stadens kvaliteter och brister, för att utifrån dessa formulera förslag till åtgärder i den fysiska strukturen, i syfte att öka stadslivet i Kalix centrum.

Lagen om strandskydd: tillämpning på kommunal nivå

Sedan 1965 har vi i Sverige haft strandskyddsbestämmelser i naturvårdslagen. Den innebär att vi inte har rätt att bebygga eller anlägga anordningar närmare än 100 meter från strandlinjen. Samma gäller från strandlinjen och 100 meter ut i vattnet, om inte strandskyddsdispens ges. Syftet med denna lag är att allmänheten ska kunna bada och idka friluftsliv samt att bevara djur- och växtlivet. Lagen säger att det måste finnas särskilda skäl för att få dispens och inget utrymme lämnas för en differentierad tillämpning.

Laxfisket i Kalix älv: en undersökning om de rådande reglerna som styr laxfisket i Kalix älv uppfattas som legitima av sportfiskare och yrkesfiskare

I dag finns det många hot mot den vilda laxens överlevnad. Framförallt finns det tre stora hot mot arten: överfiske, föroreningar och miljöpåverkan (utbyggda älvar med kraftverk). Mellan 1970-talet och 1990- talet startade ett storskaligt fiske med nät och krok i Östersjön och den vilda laxen minskade betydligt i antal och arten blev hotad. Detta har påverkat både sportfiskare och yrkesfiskare och många entreprenörer har till exempel fått avsluta sin verksamhet och dessutom minskar turismen. Under 1990-talet skedde en rad regleringar av laxfisket med syfte att säkra den vilda laxens överlevnad.

Samverkan i projektplanering, med stöd från yrkesarbetarna

Detta examensarbete är en utredning av möjligheten att involvera yrkesarbetarna i projektplaneringen vid HÖ-Allbygg AB i Kalix. Utredningen handlar om att ta reda på eventuella hinder och fördelar med att yrkesarbetarna deltar. HÖ-Allbygg AB vill göra yrkesarbetarna mer engagerade. Detta för att yrkesarbetarna ska göra ett mer genomtänkt arbete och känna helheten i hela projektet. Resultatet blir en samverkan i projektplaneringen med färre driftstörningar.

Byggnadsutformning av ett prefabricerat, energieffektivt småhus

I Sverige finns idag ett stort utbud av prefabricerade villor från många olika företag. Sedan lång tidtillbaka konkurrerar man främst med antingen lågt pris eller stor valfrihet i utformningen. Destigande energipriserna och Boverkets skärpta energikrav har gjort att även låg energiförbrukningblivit en viktig konkurrensfaktor.Englundshus är ett företag i Kalix som prefabricerar villor. I EU-projektet Norrlandshusetsamarbetade de med underleverantörer i Kalix-regionen för att ta fram en energieffektiv villa. Dettaexamensarbete utfördes parallellt med projektet och använde kriterier därifrån till fallstudien.Fallstudien omfattar att ta fram en villa klassad som minienergihus, som kan produceras effektivt iEnglundshus fabrik.

Kompetensutveckling i call centers, utopi eller utmaning?: genomförande och utvärdering av Projekt Helhetssyn vid Kalix Tele24

Detta examensarbete vill påvisa en möjlig väg till kompetensutveckling på call centers: personalens deltagande i ett praktiskt utvecklingsprojekt. Studien har skett i samarbete med ett väletablerat call center i Norrbotten, Kalix Tele24. Projektet genomfördes under åtta månader på Kalix Tele24, med stöd och kunskap från en student/handledare från Luleå tekniska universitet, densamma som författaren till examensarbetet. Projektet gick under namnet Projekt Helhetssyn och fokuserade på att hitta förbättringar för samarbete och kommunikation inom företaget samt att skapa rutiner för informationsspridning. Allt arbete inom projektet utfördes av en projektgrupp, bestående av personal från olika delar av Kalix Tele24.

Ung och arbetslös i KUBIK

Young people may be socially and psychologically strained due to unemployment. In the long run, it could result in learned helplessness, which is, according to Seligman (1993), a psychological condition with similar symptoms to the ones that occur during depression. The condition develops when an individual experiences negative events and, after various unsuccessful attempts to escape or conquer them, the individual finally believes that there is no relation between behavior and consequences. The result is often that the person gives in, or stops, making an effort when new difficult situations occur. Kalix UniverCity runs the project called KUBIK in the communities of Kalix and ÖverKalix.

Utvärdering av Kalix kommuns system för fastighetsunderhåll

Långtidsplanerat underhåll (LPU) vilket man i dagligt tal kallar för planerat underhåll är åtgärder som görs med flera års mellanrum och kostar så mycket att det behöver budgeteras i förväg. Komplexiteten i byggnaderna gör det nödvändigt med datoriserade system vilket centraliserar informationen och är ett bra verktyg för underhållsplanering. Syftet med rapporten är att ta fram olika beslutsunderlag som underlättar för Kalix Kommun vid införandet av databassystemet Summarum. Rapporten har utformats utifrån tre huvuddelar ? Litteraturstudie - Grundtankar kring underhåll ? Summarum - Databassystem för LPU ? Intervjuer - Andras erfarenheter av ADB-system för LPU Litteraturstudien tar upp betydelsen av att utgå från den egna verksamheten vid upprättande av underhållspolicy, -strategier och -planer.

1 Nästa sida ->