Sök:

Sökresultat:

62 Uppsatser om Njutning - Sida 1 av 5

Lidelsefullt lidande : En problematisering av njutningens och smärtans dikotomi

Smärta har en historisk tradition av att uppfattats som Njutningens motsats. Smärtans ställning som alltigenom negativ ses ofta som en ?sanning? som inte kan motsägas. Dock finns det individer som njuter av smärta på ett sexuellt plan, så kallade masochister. I denna studie undersöker författaren hur masochisterna själva beskriver relationen mellan smärta och Njutning.

Upplevelser av aptitlöshet hos personer med cancersjukdom

Aptitlöshet är ett vanligt förekommande fenomen hos personer med cancersjukdom. Det kan komma till följd av sjukdomen/tumören i sig, men även av behandlingen. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av aptitlöshet hos personer med cancersjukdomar. Elva vetenskapliga artiklar har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och manifest ansats. Analysen resulterade i fem kategorier som utgjorde resultatet: Att inte förstå eller bli förstådd: Att maten inte smakar som förut: Att tvingas äta för att överleva: Att förlora Njutning och gemenskap samt Att ta kontroll över situationen.

Personers upplevelser av sexualitet efter en ryggmärgsskada : En litteraturstudie

En ryggmärgsskada drabbar ofta unga personer mitt i livet, det innebär att många kroppsliga funktioner blir nedsatta eller förloras. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av sexualitet efter en ryggmärgsskada. En systematisk litteratursökning genomfördes vilket resulterade i tio vetenskapliga studier, publicerade åren 1989-2011. Dessa analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats, analysen resulterade i fem kategorier: Att stänga ute sin sexualitet, Att sakna information om sexualitet, Att kroppen är ett hinder, Att självbild och relationer påverkas, Att upptäcka nya sätt till sexuell Njutning. Personer upplevde sig som mindre attraktiva efter skadan och hade svårt att skapa nya relationer, de upplevde att de fick för lite information om sexualitet.

Hedonic shopping - en jämförelsestudie mellan österrikiska och svenska studenter

På dagens marknad råder hård konkurrens om konsumenterna. För att företag ska lyckas med att vinna marknadsdelar och tillfredställa oss med rätta produkter och image, gäller det att gå på djupet och undersöka oss konsumenter och varför vi egentligen shoppar. Nivån av Njutning och tillfredställelse vid shopping skiljer sig åt mellan konsumenter. Den shopping som inte är nödvändig för att vi ska kunna fungera i vardagen, som används för att öka livskvalité och Njutning, kallas hedonic shopping. Vid den hedonistiska aspekten av shopping blir konsumenten motiverad av den emotionella och underhållande dimensionen associerat med inköpen. Den utilitariana shopparen, å andra sidan, handlar varor målmedvetet och effektivt och påverkas därmed inte av den underhållande delen på samma sätt (Babin, Darden & Griffin, 1994). För att kunna kategorisera och djupare förstå den hedonistiska aspekten av shopping har sex kategorier utvecklats: adventure shopping, social shopping, gratification shopping, idea shopping, role shopping och value shopping.

Bådas njutning, bådas ansvar - En fokusgruppsstudie om sexualitetens betydelser bland ungdomar

Denna C-uppsats är en kvalitativ studie om föreställningar om sexualitetens betydelser bland ungdomar. Syftet med uppsatsen är att visa på hur ungdomar resonerar, argumenterar och tydliggör sexualiteten i sin sociala kontext. Min utgångspunkt är hermeneutisk, jag söker en djupare förståelse bakom ungdomarnas utsagor och vad berättelserna har för betydelse. Mina frågeställningar är: På vilket sätt har sexualiteten betydelse för ungdomar? Vilka gemensamheter, motsättningar och skillnader finns i ungdomarnas berättelser? Hur begripliggör ungdomar sexualitet i förhållande till anknytande aspekter av sexualitet?Jag har genomfört fem fokusgrupper tillsammans med ungdomar i åldrar mellan 15 och 22 från olika gymnasie- och grundskolor i Göteborg.

Virtuellt upplevelserum: en begreppsutveckling baserad på teori och empiri

Konsumenter söker efter Njutning och exaltering i deras shoppingupplevelse när de handlar över Internet (Jayawardhena & Wright, 2007). Njutning och exaltering är känslor som uppkommer ur positiva upplevelser. Därför är det relevant att undersöka hur företag som bedriver e-handel via webbsidor kan skapa positiva upplevelser hos sina besökare. En fysisk omgivning i ett servicesammanhang kan skapa förutsättningar för positiva upplevelser hos besökare (Mossberg, 2003). För att skapa förutsättningar för positiva upplevelser hos webbplatsbesökare är det då relevant att undersöka hur den fysiska omgivningen i en webbsida kan utformas.

Kokset för utomhusbruk : Med upplevelsen och maten i fokus

Oftast är rasterna de bästa ögonblicken i en naturupplevelse.Oavsett om man vandrar, paddlar kajak, är ute med båten, uteoch fiskar eller jagar eller bara tar en skogspromenad är matrastenofta en stund att sätta sig ner och betrakta omgivningen, ta av sigskorna och se ut över landskapet.Och maten smakar ju alltid mycket bättre ute. En kortskogspromenad kan förvandla en ostmacka till en Njutning. Att sittapå en hård sten i ett lätt duggregn verkar inte förta matupplevelsen,snarare förhöja den på ett sätt som ingen restaurangmiljö klarar.Några av de bästa upplevelserna har vi också när vi är tillsammansmed andra. Och det är oftast när man är en grupp som viljan attlägga mer energi på maten blir större. Rasterna och måltiderna blirju oftast längre ju fler man är.Det är något speciellt med att samlas kring en öppen eld.

You got flow? ? En studie om konsumentbeteende online

Dagens konsumentbeteende online skiljer sig åt från hur det såg ut för bara några år sedan, någotsom kan förklaras av att både e-handel och Internet ständigt utvecklas och vårt köpbeteende ochvåra preferenser tenderar att förändras över tid. Den tekniska utvecklingen gör attkonsumentbeteendet inom e-handel tenderar att växla snabbt vilket gör kontinuerlig analys avkonsumentbeteende till en nyckelfaktor för att lyckas inom e-handel.Studien syftar till att undersöka det något yngre kvinnliga segmentets, i åldern 25-34 år,konsumentbeteende inom e-handel idag. Flow är ett använt begrepp för analys avkonsumentbeteende och har visat sig påverka både attityder och avsikter avsevärt inom virtuellamiljöer som exempelvis e-handel. Flera definitioner på begreppet tyder på en viss komplexitetoch att tillståndet tenderar att förändras och växa i takt med utvecklingen. I studienkonceptualiseras flow i kategorierna koncentration, Njutning och förvrängd tidsuppfattning, där viundersöker hur de påverkar webbsajters användarvänlighet och konsumentens upplevdabeteendekontroll, och vi fokuserar på konsumentbeteende online i form av impulsköp och avbrutna köp då vi önskar analysera om beteendena påverkas av ett flow-tillstånd Via en enkätundersökning med kvinnliga studenter från svenska universitet visar våra resultat attflow i form av Njutning och förvrängd tidsuppfattning ökar impulsköp, medankoncentrationsnivån inte har någon påverkan på konsumentens impulsivitet.

Förmåga till njutning - validering av en svensk version av Snaith-Hamilton Pleasure Scale

Studiens syfte var att validera en modifierad svensk översättningav självskattningsskalan som mäter anhedoni, Snaith-Hamilton PleasureScale. Syftet var också att utforska relationen mellan anhedoni och fatigue,stress, mental trötthet respektive dagtrötthet. Studiens deltagare, 60universitetsstudenter, utgjorde en icke-klinisk grupp som rekryterades medbekvämlighetsurval. Den modifierade svenska översättningen av Snaith-Hamilton Pleasure Scale uppvisade god intern konsistens, samt god konvergentvaliditet vid korrelation med anhedonirelaterade subskalor i Beck DepressionInventory. Vidare uppvisade Snaith-Hamilton Pleasure Scale starkapositiva samband med Fatigue Impact Scale respektive Mental FatigueScale, men inte med The Perceived Stress Scale respektive Epworth SleepinessScale.

Att söka sitt ? om det poetiska skrivandets öppningar, utmaningar och innebörder ur ett psykologiskt perspektiv

Studiens syfte var att undersöka kvinnliga poetersupplevelser och erfarenheter av att skriva poesi, utifrån frågan om varförman skriver. Sex poeter intervjuades. Intervjuerna analyserades tematiskt,vilket gav följande teman: Att skriva kan vara att upprätta och vistas i etteget rum, en plats där man kan leva, skriva och vara fri, som man vill ha ochbehöver. Det finns starka drivkrafter att skriva och skrivandet är en del av ensjälv och ens liv. I skrivandet utforskar man det ovissa, man rör sig i riktningmot något som man (ännu) inte vet vad det är.

Subjektets möjligheter : - En undersökning i den lacanska psykoanalysen.

Uppsatsen utforskar människans psyke utifrån den franske psykoanalytikern och psykiatrikern Jacques Lacans psykoanalytiska teori. Uppsatsen undersöker subjektets förutsättningar och möjligheter utifrån lacansk teori, samt vilka implikationer det får på symptomets plats inom klinisk diagnostik. Metoden använder lacanskt teori som beskrivningar av subjektets status, vars framställning abstraheras till en rad regler. Teorins giltighet prövas i uppsatsen mot kliniska fallbeskrivningar och andra exempelfall. I diskussionen framkommer att implikationen av den lacanska teorin om subjektet är vittgående vad gäller kliniskt diagnostik och värderingen av symptomet. .

Maran ? en feministisk seriepornografisk novell

Den här uppsatsen syftar till att undersöka huruvida feministisk porr i serieformat yttrar sig i den seriepornografiska novellen Maran tecknad och skriven av Lina Neidestam, samt vad som händer när det pornografiska är i form av tecknad bild. Uppsatsen undersöker alltså vilka kroppar som (o)synliggörs i Maran, hur subjekt/objekt görs samt hur Maran är feministisk. Med teoretisk utgångspunkt i Butlers heterosexualla matris, intersektionalitetsbegrepp, makt, åskådarskap samt performativitet görs en bildanalys av utvalda uppslag i Maran. Detta görs genom att undersöka hur Neidestam berättar fram det som sker i Maran, hur detta tolkas och vad det har för betydelse för den tänkta mottagaren. Resultatet visar att utifrån min positionerg anser jag Maran vara feministisk och bidrar till ett nytt sätt att se och tänka kring pornografi.

Personer som genomgått stroke: Upplevelser vid matsituationer

Att äta är livsviktigt och efter stroke sker ofta förändringar kring ätandet, något som påverkar personer i stor utsträckning. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av ätandet hos personer som genomgått stroke. Nio artiklar ingick i analysen. I analysen användes en manifest kvalitativ innehållsanalys som resulterade i 5 kategorier. Resultatet blev; Att förlora kontrollen över ätandet och känns sig beroende vid måltider, Att känna sig rädd och ha minskad aptit, Att skämmas och inte vilja äta tillsammans med andra, Att kämpa för att anpassa sig efter kroppens förändring och Att försöka återfå Njutning och känna kontroll.

Whiskey on the rocks - En stund av njutning i sällskap med Graham Allison

Denna uppsats lyfter ut Graham Allisons tre teorier från boken Essence of decision och applicerar dessa på U 137-krisen. Krisen inträffade 1981 då en sovjetisk ubåt gick på grund utanför Karlskrona. Var och en av de tre teorierna är ursprungligen gjorda för att förklara beslutsfattandet under Kubakrisen utifrån olika perspektiv. Uppsatsen prövar de tre teorierna på U 137-krisen och utser den teori som bäst förklarar utrikespolitiskt agerande under krisen. Huvuddelen av uppsatsen beskriver de tre teorierna Rational actor model, Organizational Behavior samt Governmental Politics och applicerar dessa på U 137-krisen.

Mellan risk och njutning : En diskursanalys av alkoholpreventionen i Systembolagets tidning Bolaget

The aim of this study is to describe and analyze how Bolaget, a paper published by the Swedish alcohol monopoly retailer Systembolaget, constructs issues of alcohol in 18 preventive articles published between 2009 and 2012. More specifically the essay focuses on the consequences of alcohol, as well as its consumers and functions. Systembolaget is a distributor of alcohol and at the same time has an assignment by the state to reduce alcohol-related harm. This double role makes the alcohol prevention of Systembolaget, and their perspective on consequences, consumers and functions of alcohol, an interesting object of study. The theoretical and methodological basis is Fairclough?s critical discourse analysis.

1 Nästa sida ->