Sök:

Virtuellt upplevelserum

en begreppsutveckling baserad på teori och empiri


Konsumenter söker efter njutning och exaltering i deras shoppingupplevelse när de handlar över Internet (Jayawardhena & Wright, 2007). Njutning och exaltering är känslor som uppkommer ur positiva upplevelser. Därför är det relevant att undersöka hur företag som bedriver e-handel via webbsidor kan skapa positiva upplevelser hos sina besökare. En fysisk omgivning i ett servicesammanhang kan skapa förutsättningar för positiva upplevelser hos besökare (Mossberg, 2003). För att skapa förutsättningar för positiva upplevelser hos webbplatsbesökare är det då relevant att undersöka hur den fysiska omgivningen i en webbsida kan utformas. Syftet med denna uppsats är att utveckla begreppet ?virtuellt upplevelserum?. Delsyftet är att testa begreppet empiriskt. Uppsatsens forskningsfrågor är följande: Vilka aspekter i begreppen servicescape och upplevelserum kan bidra till begreppet ?virtuellt upplevelserum?? Vilka aspekter i det teoretiskt utvecklade begreppet ?virtuellt upplevelserum? finns i klädföretags webbsidor? Hur påverkar en webbsida med aspekter som finns i ett ?virtuellt upplevelserum? webbplatsbesökares upplevelser? Hur påverkar en webbsida som inte innehåller aspekter i ett ?virtuellt upplevelserum webbplatsbesökares upplevelser? Jag har genomfört tre stycken delstudier för att svara på uppsatsens forskningsfrågor. De tre delstudierna som genomförs är: litteraturstudier, observationsstudier och intervjustudier. Genom den första delstudien har jag kommit fram till att det finns aspekter i begreppen upplevelserum och servicescape som kan bidra till det utvecklade begreppet ?virtuellt upplevelserum?. Jag har därefter utvecklat fem aspekter som finns i ett ?virtuellt upplevelserum?. Dessa aspekter är: underhållning, organisation, information, engagemang och tematisering. I resultatet av min andra delstudie har jag funnit vilka aspekter i det utvecklade begreppet som finns i undersökta klädföretags webbsidor och hur de ser ut rent konkret. Genom min tredje delstudie har jag kommit fram till att samtliga av de fem aspekterna som finns i begreppet ?virtuellt upplevelserum? bidrar till att påverka webbplatsbesökares upplevelser i klädföretags webbsidor. Genom undersökningens resultat har jag dragit slutsatsen att aspekter i mitt utvecklade begrepp kan appliceras på klädföretags webbsidor för att skapa en positiv upplevelse hos webbplatsbesökare.

Författare

Rebecka Hedlin

Lärosäte och institution

Luleå/Musik och medier

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..