Sök:

Förmåga till njutning - validering av en svensk version av Snaith-Hamilton Pleasure Scale

Studiens syfte var att validera en modifierad svensk översättningav självskattningsskalan som mäter anhedoni, Snaith-Hamilton PleasureScale. Syftet var också att utforska relationen mellan anhedoni och fatigue,stress, mental trötthet respektive dagtrötthet. Studiens deltagare, 60universitetsstudenter, utgjorde en icke-klinisk grupp som rekryterades medbekvämlighetsurval. Den modifierade svenska översättningen av Snaith-Hamilton Pleasure Scale uppvisade god intern konsistens, samt god konvergentvaliditet vid korrelation med anhedonirelaterade subskalor i Beck DepressionInventory. Vidare uppvisade Snaith-Hamilton Pleasure Scale starkapositiva samband med Fatigue Impact Scale respektive Mental FatigueScale, men inte med The Perceived Stress Scale respektive Epworth SleepinessScale. Avslutningsvis diskuteras den modifierade svenska översättningenskliniska användbarhet i förebyggande arbete, samt att anhedoni börbeaktas i andra tillstånd än idag kända.

Författare

Matilda Månhav Karolin Lönn

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..