Sök:

Personer som genomgått stroke

Upplevelser vid matsituationer


Att äta är livsviktigt och efter stroke sker ofta förändringar kring ätandet, något som påverkar personer i stor utsträckning. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av ätandet hos personer som genomgått stroke. Nio artiklar ingick i analysen. I analysen användes en manifest kvalitativ innehållsanalys som resulterade i 5 kategorier. Resultatet blev; Att förlora kontrollen över ätandet och känns sig beroende vid måltider, Att känna sig rädd och ha minskad aptit, Att skämmas och inte vilja äta tillsammans med andra, Att kämpa för att anpassa sig efter kroppens förändring och Att försöka återfå njutning och känna kontroll. Resultatet visade att rädslor och skam vid måltiderna upplevdes starkt av personer som genomgått stroke. Kontrollförlust och beroende upplevdes samtidigt som strävan för att komma tillbaka till det normala ätandet. En slutsats visar att förstå personers behov är mycket viktigt för att kunna ge god omvårdnad och minska lidande. Nyckelord: Ätande, stroke, svårigheter, upplevelser, omvårdnad

Författare

Sofia Englund Victoria Sjöberg

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..