Sök:

Att söka sitt ? om det poetiska skrivandets öppningar, utmaningar och innebörder ur ett psykologiskt perspektiv

Studiens syfte var att undersöka kvinnliga poetersupplevelser och erfarenheter av att skriva poesi, utifrån frågan om varförman skriver. Sex poeter intervjuades. Intervjuerna analyserades tematiskt,vilket gav följande teman: Att skriva kan vara att upprätta och vistas i etteget rum, en plats där man kan leva, skriva och vara fri, som man vill ha ochbehöver. Det finns starka drivkrafter att skriva och skrivandet är en del av ensjälv och ens liv. I skrivandet utforskar man det ovissa, man rör sig i riktningmot något som man (ännu) inte vet vad det är. I detta finns en pågåenderörelse mellan ens inre och yttervärlden, som gör något med en som person.Skrivandet är förenat med glädje och njutning, men det är också ett krävandearbete som kan vara plågsamt och utmanande. Skrivandet är något mansatsar på och bestämmer sig för att göra, oavsett om man har inspiration ellerinte. Det är viktigt att det finns någon annan som godkänner och läser detfärdiga verket, men det behöver inte vara många. Resultaten jämfördes meden föregående liknande studie (Sandgren, 2014) och diskuterades i huvudsakutifrån en psykoanalytisk referensram.

Författare

Rebecca Vinberg

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..