Sök:

Hedonic shopping - en jämförelsestudie mellan österrikiska och svenska studenter


På dagens marknad råder hård konkurrens om konsumenterna. För att företag ska lyckas med att vinna marknadsdelar och tillfredställa oss med rätta produkter och image, gäller det att gå på djupet och undersöka oss konsumenter och varför vi egentligen shoppar. Nivån av njutning och tillfredställelse vid shopping skiljer sig åt mellan konsumenter. Den shopping som inte är nödvändig för att vi ska kunna fungera i vardagen, som används för att öka livskvalité och njutning, kallas hedonic shopping. Vid den hedonistiska aspekten av shopping blir konsumenten motiverad av den emotionella och underhållande dimensionen associerat med inköpen. Den utilitariana shopparen, å andra sidan, handlar varor målmedvetet och effektivt och påverkas därmed inte av den underhållande delen på samma sätt (Babin, Darden & Griffin, 1994). För att kunna kategorisera och djupare förstå den hedonistiska aspekten av shopping har sex kategorier utvecklats: adventure shopping, social shopping, gratification shopping, idea shopping, role shopping och value shopping. (Arnold & Reynolds, 2003). Kategorierna kommer att beröras och utvecklas närmare genom uppsatsens gång och ligger till grund för uppsatsens insamlade empiri och analys. Tidigare forskning som gjorts kring ämnet shopping har undersökt vilka som konsumerar vad och varför konsumenter shoppar. Forskare som undersökt varför konsumenter shoppar har fokuserat och bland annat försökt ge svar på hur miljön man handlar i, som butikens utformning, påverkar konsumenters val vid shopping. Vad som fokuserats lite kring är hur hedonic shopping kan påverkas av andra faktorer som nationalitet och kultur (Millan et al, 2007).

Författare

Oscar Franklin Sarah Holmberg Karolina Wahlström

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för Ekonomi och Teknik (SET)

Nivå:

Detta är en C-uppsats.