Sök:

Sökresultat:

36 Uppsatser om Bilindustri - Sida 1 av 3

Kinas bilindustri ur ett joint venture-perspektiv

Fortfarande idag sätter ordet JV skräck i många utländska investerare på grund av GPAC och andra misslyckade JV i Kina . Kina tänker inte göra omvärlden några gratistjänster, utan vill dra nytta av de fördelar man har av den stora billiga arbetskraften. Kineserna är väl medvetna om sin potential och kommer inte att ingå JV som inte passar dem. Motiven för kineserna att ingå JV med utländska företag är i grund och botten bara steg i utvecklingen av Bilindustrin. När de väl fått den kunskap de behöver för att kunna gå vidare själva kommer de nog inte att visa någon välvilja mot sina gamla partners.

Kinas bilindustri ur ett joint venture-perspektiv

Fortfarande idag sätter ordet JV skräck i många utländska investerare på grund av GPAC och andra misslyckade JV i Kina . Kina tänker inte göra omvärlden några gratistjänster, utan vill dra nytta av de fördelar man har av den stora billiga arbetskraften. Kineserna är väl medvetna om sin potential och kommer inte att ingå JV som inte passar dem. Motiven för kineserna att ingå JV med utländska företag är i grund och botten bara steg i utvecklingen av Bilindustrin. När de väl fått den kunskap de behöver för att kunna gå vidare själva kommer de nog inte att visa någon välvilja mot sina gamla partners.

Fatigue vid Kolorektal Cancer. Undervärderad och underbehandlad?

Omvårdnad ? Självständigt arbete I VOM080 VT 2008.


Svensk bilindustri och utlandsägande : En studie av Volvo och dess underleverantörer

The purpose of this study is to explore the factors affecting an individual's working life mobility and how this mobility is perceived by the individual. The study has a qualitative approach and the theoretical part is based on Castells', Giddens' and Bauman's theories of modern society and employment in relation to the individual. The study concludes that external circumstances in combination with internal driving forces are the reasons behind changing careers. The process is predominantly perceived as positive, especially education tends to strengthen self-identity. Work in general is regarded as important for a person's identity and new career changes are expected in the future..

Organisationskulturens påverkan på samarbete: Hofstedes
dimensioner utifrån ett branschperspektiv

Kultur kan skilja sig organisationer emellan, detta kan bli ett hinder i att förstå varandra och samarbete kan eventuellt bli lidande då det uppstår missförstånd i kommunikationen. Syftet med denna uppsats är att undersöka om organisationskulturen påverkar samarbetsförmåga. I undersökningen har vi valt att undersöka skillnaden mellan en samarbetsvillig respektive osamarbetsvillig bransch, Bilindustrin och byggindustrin. Syftet nåddes genom att undersöka branschkulturen på universitetsnivå, med programstudenter som representerade respektive bransch. Uppsatsen baseras på en kvantitativ undersökning i form av enkätundersökning och bygger på uppgifter från ett flertal studenter.

Framtida positionering inom svensk bilindustri - en kvalitativ studie i hur den alltmer miljömedvetna kunden kan mötas

Uppsatsen vill ge svar på vad den svenska Bilindustrin bör tänka på i framtiden för att möta den alltmer miljömedvetna kunden. Intervjuer har genomförts med Volvo och Saab, branschexpertis samt konsumenter för att belysa olika synsätt kring dagens och framtida miljöproblem. Det vi kom fram till var att såväl Volvo som Saab bör fokusera på färre antal attribut. Företagen stärker sin miljöprofil om man ytterligare framhåller bilens miljöpåverkan snarare än andra, för många självklara, attribut. Företagen stärker också trovärdigheten i sin miljöpolitik om en ökad satsning på mindre och bränslesnålare bilar genomförs.

Nord-syd integration och vertikal specialisering - en studie av bilindustrin i NAFTA

Samtidigt som vi idag lever i ett allt mer integrerat samhälle kan vi observera att många produktionsprocesser blir mindre integrerade och allt mer fragmenterade. Internationell fragmentering och specialisering är två fenomen som blir att vanligare inom internationell handel och speciellt inom en komplex tillverkningsindustri som Bilindustrin. Syftet med denna uppsats är att studera vilka effekter som NAFTA har haft på handel och vertikal specialisering i Bilindustrin mellan USA och Mexiko. Genom studien har det framkommit att NAFTA har lett till en ökad handel inom Bilindustrin mellan Mexiko och USA och att frihandelsområdet även har bidragit till att biltillverkningen i USA och Mexiko blivit mer fragmenterad. Sammantaget konstateras att Bilindustrin kan delas upp i många delprocesser, med olika faktorintensiteter.

Fördelning av intäkter från gemensamma delar

Syftet med uppsatsen var att beskriva och analysera hur intäkter kan fördelas för delar som gemensamt används av produkter med olika varumärken, hur dessa intäkter bör fördelas samt de motiv som är orsaken till de valda metoderna för fördelning. Det empiriska materialet som presenteras i uppsatsen består av primärdata som samlats in genom intervjuer med respondenter från Saab Automobiles, Svenska Volkswagen AB och Volvo Car Corporation. Underlaget innefattar även sekundärdata som främst insamlats från fallföretagens hemsidor. Efter att ha genomfört studier med tre fallföretag besvarades problemformuleringarna. Uppmärksammas bör att resultaten inte är generaliserbara utan att de endast avser de medverkande fallföretagen.

Kvalitetssäkring av gjutgods till verktyg och utrustningar för karosstillverkning inom bilindustrin

Detta examensarbete är ett försök att skapa en enkel handbok, där man lätt kan slå upp fakta om olika typer av gjutlegeringar. Samtidigt är det en undersökning om hur man kan förbättra kvalitetssäkringen av gjutgods. För att uppnå det förstnämnda har grundliga litteraturstudier utförts och resultatet har blivit ett antal avsnitt som tar upp det viktigaste om gjutning och gjutgods. I dessa avsnitt kan man läsa om olika gjuttekniker, legeringars gjutegenskaper, olika typer av värmebehandlingar, gjutdefekter, vanliga metoder för kontroll etc. Undersökningen av kvalitetssäkringen, och om dess förbättring, möjliggjordes genom kontakt mellan olika företag och genom att prova tekniker, såsom finita element beräkning (FEM) och gjutsimulering, och dra slutsatser från dessa resultat.

Utrustning för automatmontering av ackumulator

This report deals with an exam report written by Olle Hjalmarsson and Thomas Likar, students at Högskolan i Halmstad. The project was carried out for Haldex Traction AB in Landskrona whose business consist of manufacturing automatic all wheel drive systems (AWD-system). These systems consist of a plate clutch which activates all four wheels of a 4-wheel driven vehicle. An important component in these clutches is the accumulator which basically consists of a piston under the load of a spring which creates an oil pressure with the help of an electric motor used for actuating the clutch.At Haldex difficulties has been experienced regarding the assembly of the accumulator parts due to the small tolerances between the piston and the hole of the accumulator in the cast aluminium housing. Attempts have been made to assemble the parts in existing robot cells.

Kan fogen bli bättre Fogar i Industriellt byggande

Fogar i industriellt byggande tar allt mer plats och det diskuteras idag omfogar på annorlunda sätt i jmf. med innan när man inte visste vilken betydelse de hade i hela konstruktionen.Idag tar man hänsyn till personer som bor i själva huset och derashälsotillstånd, eftersom det är lika viktigt att vi mår bra i våra hus som att konstruktionen håller längre och det är allra viktigast att vi försöker undvika att använda miljöskadliga material som påverkar vår hälsa och när det gäller fogar att vi undviker PCB som är cancer framkallande. Mer om PCB, bifogar vi i Bilaga 1.Tekniken utvecklas fort och vi måste anpassa oss till dagens utveckling påvarje område, IT, Bilindustri, byggindustri som strävar mot industriellt byggande men för att lyckas måste vi ta hänsyn till allt som ingår i byggkonstruktionen, bland annat fogar som vi valde som tema att fördjupa oss i vårt magisterarbete.Vi har undersökt fogar angående? var de förekommer? hur de uppför sig vid olika klimatförändringar? hur de anpassar sig till andra materials förändringar (krympningar)? vilken roll spelar anslutningar (betongelement) till rörelser som uppstår i fogar? vilka material används? skador som uppstår? var felet uppträder oftastGenom dessa undersökningar har vi försökt förklara problematiken somuppstår och åtgärder som är nödvändiga att göra.Slutligen försöker vi peka på, vad det är som man närmare skall studera, närdet gäller fogar för att undvika sprickbildningar och materialbrott i anslutande byggkomponenter. Vi vill också visa på vilket värde ?en god kommunikation? mellan inblandade parter har.Eftersom våra studier har visat behov av kunskapslyft i fogteknik, bifogar viett teknikkapitel om fogar i Bilaga2..

Bilindustrins Kommunikation ? En studie om betydelsefulla argument och positionering mot en vinnande marknadsföring

sänds ut av företagen störs och påverkas av många omvärldsfaktorer och det blir kontinuerligtsvårare sticka ut och kommunicera med marknadens konsumenter. Miljön är en faktor sompåverkar många av dagens industrier och så även bilbranschen. Tillsammans med nya asiatiskabilföretag och färre sätt att differentiera sig blir positionering och vilka argument somkoncentreras på i kommunikationen centralt.Syftet med studien är att undersöka, beskriva och analysera hur stora bilföretag hanterarmarknadskommunikationen och de omvärldsfaktorer som påverkar meddelandet som förmedlastill konsumenterna. Målet är att slutligen kunna påvisa vilka specifika argument i budskapet somanses betydelsefulla. För att kunna uppfylla syftet gjordes en insamling av både primär likvälsom sekundär data som med en induktiv slutledningsmetod anpassades efter uppsatsensproblemformulering.

"Den märkligaste böjelsen - att inte ha någon" Paradoxer och villkor i sikurser om asexualitet i svensk dags/kvällspress

I arbetet undersöker jag de diskurser som asexualitet - utifrån en kontext som menas påtala och kritisera heteronormativa antaganden - inträder i. Genom en ständigt närvarande disciplinering görs asexualitet till ett föremål för tal, och därmed föremål för diskurser. Utifrån villkor och antaganden om var och hur ?rätt? tal formuleras görs asexualitet till ett motsägelsefullt element att ordna in i framförandet av identitet. Asexualitet förhandlas i materialet gentemot exempelvis medicinska, psykologiska och sociala effekter. Genom fortlöpande diskursiva erkännanden och misskännanden konstrueras ?de asexuella? som autentiska individer med en konstant och stabil livshistoria.

Attityder till arbetslösa -en studie av bakomliggande faktorer

Syfte och frågeställningar: Studien syftar till att undersöka vilka bakomliggande faktorer det finns för attityder till arbetslösa och hur dessa har förändrats under perioden 1986-2002. Utgångspunkten är att undersöka vilken inverkan politiska sympatier, erfarenhet/kontakt med arbetslöshet och reell arbetslöshet har på attityderna till arbetslösa. Den huvudsakliga frågeställningen är vilka samband man kan se mellan dessa tre variabler och attityder till arbetslöshet. Metod och material: Studien bygger på statistiska analyser av studierna Åsikter om den offentliga sektorn 1986 samt Åsikter om den offentliga sektorn och skatterna 1992, 1997 och 2002. Logistisk regression har varit den statistiska metoden som använts för analysen. Huvudresultat: Resultaten visar att erfarenhet och kontakt med arbetslöshet till viss del har samband med attityder till arbetslösa. Den viktigaste faktorn bakom attityderna är dock politiska sympatier.

1 Nästa sida ->