Sök:

Fördelning av intäkter från gemensamma delar


Syftet med uppsatsen var att beskriva och analysera hur intäkter kan fördelas för delar som gemensamt används av produkter med olika varumärken, hur dessa intäkter bör fördelas samt de motiv som är orsaken till de valda metoderna för fördelning. Det empiriska materialet som presenteras i uppsatsen består av primärdata som samlats in genom intervjuer med respondenter från Saab Automobiles, Svenska Volkswagen AB och Volvo Car Corporation. Underlaget innefattar även sekundärdata som främst insamlats från fallföretagens hemsidor. Efter att ha genomfört studier med tre fallföretag besvarades problemformuleringarna. Uppmärksammas bör att resultaten inte är generaliserbara utan att de endast avser de medverkande fallföretagen. Studien fann att: 1. Fördelning av gemensamma intäkter antingen sker med hjälp av fördelningsnycklar eller med internprissättning. Uppmärksammas bör att fördelningsnycklar och internprissättning löser olika problem som de gemensamma intäkterna kan ge upphov till. 2. Valet av metod som används för att fördela gemensamma intäkter är beroende av organisationens struktur. 3. Studien bidrog även med ett antal kriterier med vars hjälp fördelningsnycklar och internprissättningssystem kan utformas.

Författare

Mikael Nilsson Anders Bolse

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..