Sök:

Organisationskulturens påverkan på samarbete

Hofstedes
dimensioner utifrån ett branschperspektiv


Kultur kan skilja sig organisationer emellan, detta kan bli ett hinder i att förstå varandra och samarbete kan eventuellt bli lidande då det uppstår missförstånd i kommunikationen. Syftet med denna uppsats är att undersöka om organisationskulturen påverkar samarbetsförmåga. I undersökningen har vi valt att undersöka skillnaden mellan en samarbetsvillig respektive osamarbetsvillig bransch, bilindustrin och byggindustrin. Syftet nåddes genom att undersöka branschkulturen på universitetsnivå, med programstudenter som representerade respektive bransch. Uppsatsen baseras på en kvantitativ undersökning i form av enkätundersökning och bygger på uppgifter från ett flertal studenter. Enkätundersökningen är skapad utifrån Hofstedes nationella dimensioner. Slutsatsen som kan dras från undersökningen är att skillnaden mellan branscherna, i avseende kultur och samarbetsförmåga, är förhållandevis liten i undersökningen.

Författare

Johanna Ryrland Maria Schinkler

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..