Sök:

Sökresultat:

4925 Uppsatser om Öka Motivation - Sida 1 av 329

Elevers motivation för att lÀra sig matematik : En studie om vilka faktorer som frÀmjar elevernas motivation för matematikstudier

Syftet med föreliggande studie Àr att undersöka och beskriva vilka faktorer som frÀmjarelevernas motivation för matematikstudier. Med fenomenografi som metodologiskutgÄngspunkt genomförde jag enskilda intervjuer med Ätta elever och tvÄ lÀrare pÄ enhögstadieskola. Resultaten presenteras i form av fem skilda kategorier som uppfattas sombidragande faktorer för elevernas motivation för matematikstudier:A) Betyg och urval för att komma in pÄ gymnasietB) Yttre motivation frÄn förÀldrar eller nÄgon annanC) FörstÄelse som motivationD) SjÀlvförtroende som motivationE) Logisk tÀnkande och praktisk matematik som motivationUtifrÄn undersökningen kom jag fram till att betyg Àr en av faktorerna för elevernasmotivation för matematikstudier. Vidare framkom det att lÀrarna uppfattar att elevernasmotivation höjs genom verklighetsanknytning. Likheter mellan elevers och lÀraresuppfattningar Àr att förstÄelse och förÀldrarnas pÄverkan har stor betydelse för elevernasmotivation..

Motivation och trivsel pÄ arbetet hos vikarier och fast anstÀllda inom vÄrden

MÄnga kÀnda teorier inom psykologin beskriver motivation som en drivkraft, vilken Àr viktig för individens vilja att arbeta. Trivsel och motivation leder tillsammans till vÀlmÄende pÄ arbetet. Arbetsvillkor och uppskattning Àr viktiga faktorer för individens trivsel och motivation pÄ arbetet och brister av dessa kan leda till vantrivsel och minskad motivation. I denna studie intervjuades Ätta medarbetare om motivation och trivsel inom vÄrdyrket och syftet var att se om anstÀllningsstatus har betydelse för trivsel och motivation. Skillnader i motivation och trivsel fanns beroende pÄ anstÀllningsstatus.

Motivation vid motion : vilka faktorer kan pÄverka?

Alla mÀnniskor behöver aktivera sig fysiskt och motionera pÄ ett eller annat sÀtt. Men för att kunna motionera krÀvs det att motivation finns. Forskning har visat att motivation gÄr att dela in i framförallt tvÄ former, det Àr inre motivation och yttre motivation. Den senare formen finns i fyra olika grader. Syftet med uppsatsen var att undersöka vad som upplevdes motivera till motion hos medlemmar pÄ Friskis & Svettis.

"Helst ska den ju komma inifrÄn." : Om motivation och att lÀra ut engelska i högstadiet.

This qualitative study aims to investigate some secondary school teacers' attitudes to and experiences of motivation in their second language classrooms. Through qualitative interviews with five teachers some different perspectives on motivation and its function in second language acquisition have come to light. First, motivation is seen as something important and some teachers tend to distinguish between intrinsic and extrinsic motivation. Those who do so tend to value intrinsic motivation more highly. Secondly, teachers believe they can affect students' levels of motivation.

Game on : Att spela sig till nya höjder av motivation

?Motivation is the desire within a person causing that person to act? (Mathis & Jackson, 2009, p. 24). Motivation is what makes people act. Lately a tool to create more motivation called Gamification has been more and more popular to use. This study is focusing on the subject motivation and also how gamification can be used as a tool to get more of that.

Extern eller Intern motivation - Vad motiverar PwC:s revisorsassistenter?

Motivation a?r viktigt i alla organisationen och i alla yrkesroller. En bransch med mycket differentierade yrkesgrupper a?r revisionsbranschen och det kan vara problematiskt att motivera alla olika yrkesgrupper med ett och samma incitamentsystem. Da? motivation enligt tidigare forskning anses fo?ra?ndras o?ver tid a?r det viktigt fo?r fo?retagsledningen i ett fo?retag att kontinuerligt arbeta med incitamentsystemens utformning (Adair, 2006, s.95).

GymnasielÀrarnas upplevelser av egen och elevernas motivation

Syftet med fokusgruppstudien var att undersöka gymnasielÀrares upplevelser av den egna motivation samt att ta reda pÄ vilka faktorer de anser pÄverkar elevernas motivation i undervisning och lÀrande. Resultaten visade, i enlighet med tidigare forskning, att de frÀmsta motivationsskapande faktorerna för eleverna Àr en god relation mellan lÀrare och elev, att eleverna fÄr möjlighet att vara delaktiga i undervisningen samt möjlighet till olika val i undervisningen. LÀrarnas egen motivation visades öka av att undervisa och av möten med eleverna. Motivationen minskade dock av otrygg arbetsmiljö, otrygga arbetsförhÄllanden och arbetsuppgifter som inte har med undervisning att göra. LÀrarna upplevde att deras egen motivation och engagemang i arbetet pÄverkade elevernas motivation och engagemang..

Motivation, kunskapssyn och ledarskap - en studie av fem svensklÀrares syn pÄ motivation

Syftet med följande arbete Àr att undersöka vilken syn fem gymnasielÀrare i svenska har pÄ motivation och vad de gör för att skapa motivation hos sina elever. Detta stÀlls sedan i relation till ledarskap och kunskapssyn för att se om det finns ett samband mellan dessa och hur lÀraren motiverar eleven. Inledningsvis ger arbetet en översikt av tidigare forskning av motivation samt motivation i relation till kunskapssyn och ledarskap. Kvalitativa intervjuer anvÀndes för att uppnÄ syftet. Resultatet presenterar hur respondenterna anser att de motiverar sina elever. Samtliga nÀmner verklighetsförankring, intresse och relationsskapande. Resultatet tyder Àven pÄ en relation mellan hur respondenten ser pÄ motivation med dess kunskapssyn och ledarskap..

Myten om moroten : - Om motivation i bemanningsbranschen

AbstractThe purpose of this study was to investigate the consultants' approach to the intrinsic and extrinsic motivation in temporary work agencies. We examined the motivation of three temporary work agencies to see if there are any differences in how they motivate their consultants. The intrinsic motivation comes from the own spontaneous interest while the extrinsic is related to the surrounding circumstances.We created a survey with 42 questions for the consultants, concerning motivation in order to understand their attitudes to the phenomenon of motivation.The following issues are addressed in our study:- What are consultant?s experiences of motivation in the temporary work agencies and are there any background factors that may impact?- Are there any differences in how consultants in the three different temporary work agencies are experiencing motivation?As analytical tools, we used concepts and theories of the intrinsic and extrinsic motivation based on Self-Determination theory.The results of this study showed no distinct differences between the intrinsic and extrinsic motivation of all consultants, but in general the intrinsic motivation was experienced slightly higher rated. The consultants appeared to be aware of what was expected of them and communication was valued fairly well.

Ansvar för redovisningskonsulten

Motivation a?r viktigt i alla organisationen och i alla yrkesroller. En bransch med mycket differentierade yrkesgrupper a?r revisionsbranschen och det kan vara problematiskt att motivera alla olika yrkesgrupper med ett och samma incitamentsystem. Da? motivation enligt tidigare forskning anses fo?ra?ndras o?ver tid a?r det viktigt fo?r fo?retagsledningen i ett fo?retag att kontinuerligt arbeta med incitamentsystemens utformning (Adair, 2006, s.95).

Motivation : LĂ€rares uppfattningar om elevers motivation

Syftet med vÄr studie var att undersöka lÀrares uppfattningar om elevers motivation i skolan ochlÀrarnas strategier för att stÀrka elevmotivationen. Studiens frÄgestÀllningar var hur uppfattarlÀrare begreppet motivation? Vilka faktorer pÄverkar enligt lÀrarna elevers motivation? Hurarbetar lÀrarna för att motivera eleverna? Metoden som tillÀmpades var en kvalitativ intervju mednio stycken lÀrare, som var strukturerad efter tre stycken teman: motivation, lÀrares roll förelevernas motivation och motivationsarbete. UtifrÄn frÄgestÀllningarna sammanfattas studienmed att motivation Àr ett svÄrdefinierat begrepp, som anses stÄ i relation till andra begrepp sÄsom vilja, drivkraft, intresse och glÀdje. Motivation Àr viktig för elever, eftersom det driver demframÄt i deras utveckling och stimulerar deras lÀrande.

Intern kontroll i praktiken : en fallstudie

Motivation a?r viktigt i alla organisationen och i alla yrkesroller. En bransch med mycket differentierade yrkesgrupper a?r revisionsbranschen och det kan vara problematiskt att motivera alla olika yrkesgrupper med ett och samma incitamentsystem. Da? motivation enligt tidigare forskning anses fo?ra?ndras o?ver tid a?r det viktigt fo?r fo?retagsledningen i ett fo?retag att kontinuerligt arbeta med incitamentsystemens utformning (Adair, 2006, s.95).

Ledarskap och Motivation : Transaktionell och Transformativ ledarskap inom högskola och vÄrd.

Medarbetarnas motivation Àr avgörande för att uppnÄ organisationens mÄl. Syftet med studien var att undersöka vilka av de tvÄ ledarskapsstilarna (transformativa och transnationella) som har mest pÄverkan pÄ medarbetarnas motivation.  Undersökningsgruppen bestod av 40 personer. Resultaten visade att bÄde transformativa och transaktionella ledarskapsstilarna Àr nödvÀndiga pÄ medarbetarnas motivation. Det specifika resultatet visade att den transformativa ledarskapsstilen hade en högre effekt pÄ medarbetarnas motivation. Resultatet av studien kommer att vara till nytta för att bÀttre förstÄ hur medarbetarna motiveras..

WHAT MAKES YOU TICK? : EN STUDIE OM INRE OCH YTTRE MOTIVATION

Det finns mycket forskning som visar att motivation pÄverkar mÀnniskan i organisationen. Motivation delas upp i inre och yttre motivation. Inre motivation Àr dÄ individen har ett genuint intresse för nÄgot. Yttre motivation Àr dÄ individen drivs av nÄgon extern belöning. SÄvÀl psykologiska som ekonomiska och sociala förklaringar har getts till varför det Àr viktigt med motiverade anstÀllda och hur motivation kan skapas.

Motivation pÄ SFI : En kvalitativ intervjuundersökning om fyra lÀrares uppfattningar kring hur man kan arbeta för att motivera eleverna pÄ SFI

Due to lack of knowledge about motivation in Swedish for adult immigrants (SFI ), I have chosen to write about motivation. Motivation is a complex concept to understand. It has different meanings depending on what context the term is put in. In this study , you will read about the external and internal motivation . But also about integrative and instrumental motivation.

1 NĂ€sta sida ->