Sök:

Intern kontroll i praktiken

en fallstudie

Motivation a?r viktigt i alla organisationen och i alla yrkesroller. En bransch med mycket differentierade yrkesgrupper a?r revisionsbranschen och det kan vara problematiskt att motivera alla olika yrkesgrupper med ett och samma incitamentsystem. Da? motivation enligt tidigare forskning anses fo?ra?ndras o?ver tid a?r det viktigt fo?r fo?retagsledningen i ett fo?retag att kontinuerligt arbeta med incitamentsystemens utformning (Adair, 2006, s.95). Ofta kategoriseras motivation i extern eller intern motivation da?r inte sa?llan intern motivation fo?respra?kas. I denna studie underso?ks vad som motiverar revisorsassistenter pa? PwC och om deras motivation kan kopplas mer till antingen extern eller intern motivation (Gagne? & Deci, 2005). Studien visar att nyansta?llda pa? PwC i ma?nga fall motiveras av externa faktorer och kring detta fo?rs en diskussion i analysdelen om att extern motivation a?r att fo?redra pa? vissa karria?rniva?er. Studiens resultat har bidragit med att ett nytt perspektiv tilla?mpas pa? Self Determination Theory da?r det framkommer att intern och extern motivation ba?da a?r viktiga i en organisation och da?rfo?r bo?r inte extern motivation fo?rkastas till fo?rma?n fo?r intern motivation.

Författare

Emil Hedén Johannes Axelsson Håkan Sjölinder

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..