Sök:

Sökresultat:

4925 Uppsatser om Öka Motivation - Sida 2 av 329

Motivation : En studie om lÀrares och elevers syn pÄ motivation i skolan

I vÄrt examensarbete undersöker vi olika typer av motivation. VÄrt syfte med arbetet var att undersöka lÀrares syn motivation samt elevers egen motivation i skolan. De frÄgestÀllningar vi utgick frÄn var: 1. Vilken typ av motivation har elever i Är 4 och Är 5? 2.

PostanstÀlldas konstruktioner av arbetsmotivation: En jÀmförande studie mellan postsorterare, lagledare och brevbÀrare

In order to broaden the understanding of work motivation the aim of the study was to compare how three different teams within the same organization constructed motivation. The three teams consisted of post sorters, team leaders and mailmen. Three focus group interviews were conducted with three men and eight women. The interviews were transcribed verbatim and thematically analysed with QSR NUD*IST. The result showed both similarities and differences in the construction of work motivation in the three teams.

Arbetsmotivation pÄ Àldreboenden : en intervjustudie med chefer och medarbetare

Den hÀr studien handlar om arbetsmotivation pÄ tvÄ Àldreboenden i GÀvleborgs lÀn. Vi gjorde en jÀmförelse mellan ett privat Àldreboende och ett kommunalt Àldreboende för att undersöka hur arbetsmotivation diskuteras pÄ enheterna. Syftet med studien var att se om det fanns skillnader mellan det privata och det kommunala boendet samt mellan chef och medarbetare i definitionen arbetsmotivation. För att fÄ svar pÄ vÄra frÄgor anvÀnde vi oss av en kvalitativ semistrukturerad intervjuform. Det vi i huvudsak kom fram till var att arbetskamraterna, de boende och att prestera bra var de mest framtrÀdande faktorerna till arbetsmotivation.

Motivation

En studie om motivation bland lÀrare och elever pÄ byggprogrammet..

Motiverad att fortsÀtta spela?! : NÄgra trÀblÄslÀrares syn pÄ motivation hos sina elever

Syftet med studien Àr att fÄ större insikt i hur pedagoger kan hjÀlpa sina elever att fÄ motivation till eget musicerande och spelglÀdje. Med en fenomenografisk utgÄngspunkt och genom kvalitativa intervjuer dÀr fyra trÀblÄslÀrare vid olika musik- och kulturskolor deltog, undersöktes deras syn pÄ hur de ser pÄ sina elevers motivation och hur de undervisar för att inspirera sina elever till fortsatt musicerande.Av intervjusvaren framgÄr tydligt att viktiga kÀllor till motivation Àr mÄl, samspel, grupptillhörighet och jag-kan kÀnsla. I resultatdelen har jag kategoriserat och analyserat intervjusvaren och avslutningsvis förs en diskussion kring resultaten i förhÄllande till begreppen motivation och didaktik..

Motivation i matematik: en kartlÀggning av hur man kan öka
elevers motivation i Àmnet matematik

Syftet var att kartlÀgga hur pedagogen kan öka elevernas motivation för Àmnet matematik. KartlÀggningen Àgde rum i Är fyra, sju och nio samt med pedagoger frÄn tre olika skolor i Bodens kommun hösten 2004. Avsikten var att hitta de faktorer som pÄverkar elevers motivation och vad man som pedagog kan göra för att öka motivationen för Àmnet matematik. Vi anvÀnde oss av enkÀtundersökningar för att fÄ en sÄ bred bild av helheten som möjligt. Resultatet av undersökningen tyder pÄ att eleverna Àr beroende av hur man som enskild individ mÄr, omgivningen, bemötande, eget intresse, pedagogens engagemang, individanpassning, lÀromedel och lektionens utformning.

Inre och yttre motivation : Hur upplevs de och hur relateras de till prestation?

Motivation Àr ett centralt begrepp inom psykologisk forskning och Àr vÀsentligt i organisationer för att skapa förstÄelse om hur aktiviteter pÄ arbetet pÄverkar anstÀlldas motivation och prestation. Motivationsfaktorer förklaras bero pÄ bÄde inre och yttre drivkrafter. De inre drivkrafterna styrs av individens intressen och tillfredsstÀllelse i arbetsuppgifter pÄ arbetet, medan de yttre förklaras som exempelvis belöning och att uppnÄ företagsmÄl. Denna studie bygger pÄ Ätta intervjuer dÀr syftet var att undersöka subjektiva upplevelser av inre och yttre motivation pÄ arbetsplatsen. Resultatet analyserades med hjÀlp av metoden meningskoncentrering vilket uppvisade 4 teman i faktorn inre motivation: frihet, vÀlbefinnande, mÄl och delaktighet.

ATT INTE VETA ÄR DÅLIGT. ATT INTE VILJA VETA ÄR SÄMRE. : En kvalitativ studie om motivation.

I detta examensarbete presenterar vi vÄr kvalitativa studie kring fenomenet motivation och motivationsarbete i skolan utifrÄn ett lÀrarperspektiv. Fokus i studien Àr vad verksamma lÀrare lÀgger i begreppet motivation samt hur det kan gestaltas i praktiken. Metoden vi har anvÀnt oss av Àr observationer pÄ tvÄ olika skolor, i fyra olika klasser och intervjuer av fyra lÀrare. Resultatet visar att begreppet motivation Àr diffust och tolkningsbart samt att lÀrare ofta tar till olika slags artefakter för att skapa motivation och lustfyllda lÀrandesituationer i klassrummet. .

NPM och sjuksystern : En fallstudie kring New Public Managements pÄverkan pÄ sjuksköterskans profession och yrkesgemenskap

Motivation a?r viktigt i alla organisationen och i alla yrkesroller. En bransch med mycket differentierade yrkesgrupper a?r revisionsbranschen och det kan vara problematiskt att motivera alla olika yrkesgrupper med ett och samma incitamentsystem. Da? motivation enligt tidigare forskning anses fo?ra?ndras o?ver tid a?r det viktigt fo?r fo?retagsledningen i ett fo?retag att kontinuerligt arbeta med incitamentsystemens utformning (Adair, 2006, s.95).

Arbetsmotivation i Àldreomsorgen: en explorativ studie av uppfattningar hos medarbetare och chef vid ett Àldreboende

An explorative study on the work motivation of employees at a retirement home. The three main factors are internal motivation, external motivation and control. A comparison between how important they estimate the different factors to be and how they experience them today reveals which factor is their key motivator and which areas that need improvement. Results indicat that internal and external motivation are slightly more important than control. And the amount of perceived control reflects the amount of creative and initiative behaviour of the individual.

Ledarens förmÄga att pÄverka och frÀmja medarbetarnas arbetsmotivation : En kvalitativ studie om hur arbetsmotivation frÀmjas inom en statlig myndighet

The study aims to increase understanding and knowledge of motivation; this by examining how the leader experiences her capability to promote employees' work motivation. Also, how employees perceive that the leader influence and enhance their work motivation. Interviews were conducted with a manager and two employees of a government agency in Sweden. The results demonstrate different opinions between manager and employees in the manager's ability to foster motivation in the everyday work. The leader thinks that she promotes her employees work positively and believes that she is giving her employees attention and appreciation.

Motivation som anledning till att fortsÀtta i ungdomsidrotten : En kvantitativ studie av motivation hos ungdomar som deltar i breddidrott och elitidrott

Studies in Sweden have shown that about 80% of all youth in Sweden have participated in organized sport during their upbringing but at the age of 20 only 50% of these continue. There have been several attempts to understand why youth stop participating in sports but few aimed to understand why they continue. The objective of this study was to examine if there is a difference in motivation between youth (in the ages of 16-20 years) who participate in recreational and elite sports. The study was carried out as a quantitative survey where both recreational (n=35) and elite athletes (n=33) particpated. The study used a Sport Motivation Scale questionnaire translated into Swedish.

Den svenska polisens inre och yttre motivation

Motivation Àr en viktig komponent för att en person ska kunna genomföra en uppgift. Men hur personen handskas med uppgiften beror pÄ vilken typ av motivation denne drivs av och i vilken grad. Tidigare forskning har visat att exempelvis stress har en negativ pÄverkan pÄ motivation. Syftet med denna studie var att undersöka hur kön, Älder, antal arbetade Är och stress Àr relaterad till inre och yttre motivation hos poliser i yttre tjÀnst. Deltagarna bestod av 142 personer, varav 36 stycken var kvinnor.

Elevers motivation inför Àmnet matematik i skolÄr 4

UtifrÄn intervjuer med Ätta elever undersöktes vad det Àr som motiverar elever i skolÄr 4 inför skolÀmnet matematik. Det som eleverna uttryckte kring sina tankar angÄende motivation analyserades sedan ur perspektiven inre och yttre motivation. Undersökningen visade att det finns en stark generell motivation hos de intervjuade eleverna att lÀra sig matematik - hÀlften av de intervjuade eleverna anstrÀngde sig maximalt för att lÀra sig matematik. Sex av eleverna upplevde matematiken som rolig, vilket var den vanligaste faktorn till att eleverna ville lÀra sig matematik. De yttre faktorerna som var vanligt förekommande och som pÄverkade elevernas motivation var elevernas förÀldrar, deras krav och uppmuntran, samt de framtida belöningar eleverna kunde se med att lÀra sig matematik..

Vad motiverar elever i skolarbetet? : Elevers uppfattning kring motivation i skolarbetet

Syftet med studien Àr att försöka skapa förstÄelse för vad som motiverar elever i klassrumsarbetet. Som blivande lÀrare kÀnns det vÀsentligt att ta reda pÄ de faktorer som gör en elev motiverad. Metoden pÄ arbetet Àr en kvalitativ studie som genomförts pÄ Ätta stycken elever i Ärskurs sex, som genomgick individuella intervjuer. Studien tar upp motivation, i ett historiskt perspektiv, men Àven dagens aktuella forskning. Betydelsen av inre respektive yttre motivation nÀmns, samt hur motivation skapas.

<- FöregÄende sida 2 NÀsta sida ->