Sök:

WHAT MAKES YOU TICK?

EN STUDIE OM INRE OCH YTTRE MOTIVATION


Det finns mycket forskning som visar att motivation påverkar människan i organisationen. Motivation delas upp i inre och yttre motivation. Inre motivation är då individen har ett genuint intresse för något. Yttre motivation är då individen drivs av någon extern belöning. Såväl psykologiska som ekonomiska och sociala förklaringar har getts till varför det är viktigt med motiverade anställda och hur motivation kan skapas.  Forskningsresultat tyder på att de anställdas motivation är betydande för organisationens framgång. Syftet med studien var att undersöka vilken typ av arbetsmotivation, inre eller yttre, som leder till att individen vill utföra ett bra arbete. En enkätstudie utfördes där 61 personer deltog. För att predicera arbetsmotivation genomfördes en multipel hierarkisk regressionsanalys. Resultatet i studien visade att den inre motivationen kan predicera individens vilja att arbeta. Författarna drar slutsatsen att arbetsgivares kunskap om motivation kan vara användbart för att stimulera de behov individen har.

Författare

Marina Hägg Susanna Nordmalm

Lärosäte och institution

Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..