Sök:

Motivation vid motion

vilka faktorer kan påverka?


Alla människor behöver aktivera sig fysiskt och motionera på ett eller annat sätt. Men för att kunna motionera krävs det att motivation finns. Forskning har visat att motivation går att dela in i framförallt två former, det är inre motivation och yttre motivation. Den senare formen finns i fyra olika grader. Syftet med uppsatsen var att undersöka vad som upplevdes motivera till motion hos medlemmar på Friskis & Svettis. Undersökningen genomfördes genom intervjuer, data som framkom analyserades sedan genom den hermeneutiska cirkeln. Resultatet som framkom var att det framförallt var inre motivation som påverkade medlemmar till att motionera. Yttre motivation påverkade endast under kortare perioder vid tillfälliga hinder för att motionera. Inre motivation är något som personer inte kan skapa utan de måste upptäcka det inom sig själva.

Författare

Martina Lindberg

Lärosäte och institution

Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..