Sök:

Sökresultat:

154 Uppsatser om IPad - Sida 1 av 11

IPad i sfi-klassrummet : Illiteratas tankar och upplevelser av iPad vid läs- och skrivinlärning.

The study aims to investigate what the IPad in SFI education means for the individual when it comes to becoming literate from having been illiterate. The focus of the study is on reading and writing in combination with individual motivation and opinions on IPad as a teaching tool.The study is based on interviews of three illiterate participants of sfi. The interviews give an idea of the individuals´ attitudes to the IPad and whether they think they learn to read and write with the IPad. The study also discusses what the participants think they cannot learn with the IPad.The study also includes two interviews with teachers, which aims to broaden and nuance pictures of how the IPad works in the classroom. Even the teachers' perceptions of the IPad as a teaching tool are examined.

iPad på en byggarbetsplats : Det effektiva och papperslösa sättet att arbeta på

Quality assurance of construction projects and create effective ways of working, is intoday's pressed position, major objectives for building contractor companies. This thesis is an attempt to see if it is possible to achieve these goals with the new modern tool IPad.The author of this thesis has during the latter half of his one year practice work in Uppsala for the Swedish building construction company NCC Construction Sverige AB, conducted a study on the possibility of using the IPad on an construction site. This has been done with active field studies in which applications have been tested and also the supervisors receptive. The usability of the IPad has always been in focus since it is important that the applications are easy to use and easy to learn.The results of the work, as presented in this report, points at opportunities in efficiency if the IPad is introduced and used on construction site. There are many useful applications for the IPad, and with a system that can handle the synchronization between the IPad and the computer, the workflow will be streamlined significantly..

Ipad för undervisning : En kvalitativ studie av gymnasielärares erfarenheter och idéer kring praktisk tillämpning av Ipad i klassrumsundervisning

The aim of this essay is to investigate whether the role of the teacher and the teaching in the classroom is affected when the IPad is introduced in an one-to-one situation, and if so how these effects occur. Previous research show that the introduction of new technology in education offers hope of a more effective way of learning but that this at the same time leads to challenges for traditional ways of teaching and traditional views on knowledge (Säljö & Linderoth (red.) 2009, Erixon (red.) 2014).The method used is a qualitative interview in combination with observations used as a complement to the interviews. Four teachers working on an upper secondary school have been interviewed and one lesson in English taught as a foreign language and one lesson in social science have been observed.The results show that the use of IPad changes how the teachers relate to and use the teaching material, as all material can be gathered in the IPad and accessed at all times and can also be shared with the pupils. The IPad also makes it easier for the teachers to offer pupils individual instructions which the teachers view as positive. In addition, the IPad enables a change in regards to the pupils as they switch from being users to becoming producers in the use of the IPad which in the teachers? opinions offers more profound ways of learning..

Läsning på iPad - bättre än du tror? : En användarstudie där läsförståelse på iPad ställs mot det traditionella pappret

Denna uppsats kommer undersöka om det finns ett samband mellan läsförståelse och läsupplevelse på surfplattan IPad. Det kommer att försöka fastställas om läsförståelse är bättre på IPad eller papper, och om deltagarnas egen läsupplevelse reflekterar deras läsförståelse vid läsning av en kortare text. Hypotesen i uppsatsen var att deltagarna antog att den traditionella läsning på papper var bättre än läsning på IPad, vilket inte nödvändigtvis stämmer. Det undersöktes även om användarvana hade någon inverkan på läsförståelsen på IPad. I undersökningen fick målgruppen, som bestod av medieteknikstudenter, läsa två texter och därefter svara på tillhörande frågor, en text på papper och en på IPad.

iPad som pedagogiskt verktyg i grundsärskolan : Några lärares beskrivningar av hur de arbetar med iPad i ämnet svenska

The aim of this study is investigating how some Elementary School teachers of special classes describe how they use IPad as an educational tool when teaching Swedish. To find out I have carried out an interview investigation. I have analyzed results using theoretical concepts from the sociocultural perspective, scaffolding and artefacts.The cummulative result shows that teachers describe that they practice linguistic consciousness and that pupils are trained in writing Swedish in this subject. Another result shows how all teachers describe that they work face-to-face with pupils using IPads in Swedish lessons. Further results show how teachers present possibilities of using IPad as an educational tool when teaching Swedish.

Sökande efter meningspotential-en studie om iPad i förskolan

Studiens syfte a?r att ta del av fo?rskolla?rares tankar om vad som ha?nder na?r en ny potentiell resurs kommer in i fo?rskolan. IPad a?r na?got som nyligen gjort intra?de i fo?rskolan och det a?r IPad som potentiell resurs som denna studie handlar om. Vi har gjort kvalitativa intervjuer med sju fo?rskolla?rare som alla pa? na?got sa?tt jobbar med IPads i sin verksamhet.

Hur bidrar Ipad till samspel i förskolan?

This is qualitative study of, four teacher´s views on the use of IPad in teaching and learning. In addition, I will examine the disadvantages and advantages of IPad use as a teaching tool in preschools.My questions are:What is the practical use of tablets in preschools today?Are preschool teachers using the tablet as a teaching tool? If so, how?Is the use of tablets in preschools contributing to children´s social interaction, as well as between children and teachers` social interaction?The purpose of this study was to find out how the four teachers uses the IPad as a teaching tool in the interaction between children in preschool. I have chosen to use Vygotsky?s and John Dewey´s theories.

Förskolebarns interaktion och kommunikation med iPad : En kvalitativ observationsstudie om barns användande av iPad på förskolan

Den kvalitativa studiens syfte var att beskriva och förstå barns kommunikation och interaktion vid användning av IPad. Observationer har skett på tre olika förskolor som aktivt använder IPad i sin verksamhet. Studien har utgått ifrån sociokulturella teorin om att barn lär av varandra i interaktion. I studiens resultat har det framkommit att barn interagerar när de satt flera barn runt gemensam IPad. Det framkom också att en interaktion sker barn- IPad då barn vid flera tillfällen verbalt kommunicerade med appen. Kommunikationen runt IPaden gick genom det styrande barnet både verbalt och icke verbalt.

Svenska dagstidningar och iPad : Hur påverkar iPad tidningsmarknaden?

I takt med medielandskapets föraändring så utvecklas möjligheterna för medier att positionera sig digitalt alltmer. Denna kandidatuppsats har som syfte att undersöka hur denna förändring påverkar de svenska dagstidningarna när det kommer till Apples IPad. Vår frågeställning är således; hur tar svenska dagstidningar sig an IPad som en ny medieplattform?Vi har valt att använda oss utav kvalitativa intervjuer med de ledande aktörerna på den svenska dagstidningsmarknaden. Eftersom det här är ett så pass nytt och outforskat område finns det begränsat med relevant teori att tillgå.

För ändring. En undersökning av tidningen i iPadformat

My work has been to create a magazine for IPad to explore this format, whichthere are mixed feelings about. Instead of seeing the digital format as an enemy ofthe printed magazine, I have chosen to see it as an opportunity.I have given myself the task of designing a magazine that can justify the useof the digital magazine. I have looked at the identity of the magazine, but mainlyexplored the format and its prerequisites.I was triggered to do the project when I saw people who are just making a pdfof the printed magazine and publish it digitally. I have during my work discoveredhow near or far away you can be from the printed magazine.The format of the IPad has multiple aspects to look upon; one that turned outto be clear in my project was navigation. Working with a spread has its problemsand opportunities; the same applies to an article that is larger than a screen.

Ipad i förskolan

Bakgrund:IKT-tekniken är införd sedan länge i grundskolan och är nu på väg att införas i förskolan. Det är därför intressant att undersöka hur långt införandeprocessen kommit, hur olika pedagoger uppfattar anvisningar från centralt håll, likaså hur de betraktar sin egen roll och sitt arbete med det nya verktyget. Vad anser pedagogerna sig behöva för stöd för att vidareutveckla arbetet med detta verktyg? Hur formuleras användningen av IPad i relation till strävansmålen?Syftet är att belysa pedagogernas arbete, kunskaper och förhållningssätt till IPad i några utvalda förskolor, där man har arbetat med detta verktyg i ca ett år.Metod:Undersökningen baseras på en kvalitativ intervjumetod. Frågeställningarna har fokus på när och hur IPad används, vad som hindrar och underlättar användandet och behovet av utbildning för att använda detta verktyg.

Annonser och nyhetskonsumtion : En kvantitativ studie om hur unga vuxna irriteras av annonser på nyhetssidor på PC och iPad

In this paper we have studied how young adults read news on the internet. The purpose was to seehow the consumers of news were irritated by the adverts on news sites depending on whichplatform they used, a computer or an portable reading device of the brand Apple IPad. Observationsand surveys were conducted on ten people. The news sites we used for this study were www.SvD.seand www.expressen.se. The result show that a majority experienced that their news consumptionwere irritated by advertising, mostly on Expressen's news site because it wasn't perceived asforeseeable..

iPad i undervisningen

Barn och unga av idag är digitalt infödda i förhållande till oss vuxna som är invandrade i dagens digitala samhälle. Då skolan speglar samhället är det en högaktuell fråga hur vi tar tillvara elevernas digitala kunskap i skolans lärande. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur IPad kan användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen med avseende på multimodalitet, motivation och social interaktion i lärandemiljöer. Utgångspunkten i undersökningen har varit ett aktionsforskande förhållningssätt där jag tillsammans med lärare och elever i särskild undervisningsgrupp har undersökt IPad som pedagogisk verktyg i lärandet. Genom observationer och intervjuer på arbetsplatsen, studiebesök inom förskolan, en tematisk planeringsdag för pedagoger samt ett rikt omfång av aktuell forskning kring IPad i undervisningen kan man konstatera att IPad i sig själv inte är ett pedagogiskt verktyg utan kan ses som ett tomt skal som är multimodalt förberett men som kan fyllas med appar som är helt individuellt anpassade utifrån den enskilde elevens behov.

Webbgra?nssnitt pa? pekska?rmsdatorer : En anva?ndarstudie av webbplatser pa? Ipad

Nowadays, the establishment of new touch screen technology has changed significantly the way we navigate on the Internet. The requirement to design websites that adapt to various artifacts such as touch screen computers are increasingly a need to consider. The purpose of this study is to discover - What are the specific usability requirements should be addressed in designing of websites for touch screen computers? - In order to examine the essay?s question, it presents a study where five people visiting three different websites on the touch screen computer IPad. The study was conducted using a participant and structured interview observation in form of a think-aloud method.

?Man vill inte ha det här klicketi-klicketi-klick!? En studie om hur unga iPad-användare tänker kring nyheter på iPad.

Titel: ?Man vill inte ha det här klicketi-klicketi-klick!? En studie om hur unga IPad-användare tänker kring nyheter på IPad.Författare: Helena AnderssonUppdragsgivare: DagspresskollegietKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet.Termin: Vårterminen 2012Handledare: Patrik WikströmSidantal: 53 sidor, inklusive bilagor och referenser.Antal ord: 19 817, inklusive bilagor och referenser.Syfte: Att undersöka hur unga IPad-användare beskriver sin nyhetsanvändning på IPad samt hur de tänker kring att betala för nyheter på plattformen.Metod och material: Kvalitativ undersökning i form av sju samtalsintervjuer med IPad-användare.Huvudresultat: Nyhetsanvändningen är framförallt relaterad till webbläsaren, och att betala för en nyhetsapplikation känns inte aktuellt. Respondenterna uppfattar liten eller ingen skillnad i innehållet på nyhetssajter eller i nyhetsapplikationer. Alla respondenter beskriver att deras nuvarande nyhetsinhämtning på plattformen är text- och bildbaserad, i mindre utsträckning beskrivs en användning genom videoklipp och ingen beskriver en ljudbaserad nyhetsinhämtning. De som hade testat en nyhetsapplikation tyckte att detta var mer komplicerat än att ta del av nyheter direkt genomwebbläsaren.

1 Nästa sida ->