Sök:

Förskolebarns interaktion och kommunikation med iPad

En kvalitativ observationsstudie om barns användande av iPad på förskolan


Den kvalitativa studiens syfte var att beskriva och förstå barns kommunikation och interaktion vid användning av iPad. Observationer har skett på tre olika förskolor som aktivt använder iPad i sin verksamhet. Studien har utgått ifrån sociokulturella teorin om att barn lär av varandra i interaktion. I studiens resultat har det framkommit att barn interagerar när de satt flera barn runt gemensam iPad. Det framkom också att en interaktion sker barn- iPad då barn vid flera tillfällen verbalt kommunicerade med appen. Kommunikationen runt iPaden gick genom det styrande barnet både verbalt och icke verbalt. De icke styrande barnen gav instruktioner till det styrande barnet som de sedan såg på skärmen om det genomfördes. Då verbala instruktioner inte utfördes gjorde barnet en icke verbal handling i form av eget handlande. I diskussionen jämförde vi studiens resultat med teorier och tidigare forskning. Användandet av iPaden i den pedagogiska verksamheten och en närvarande pedagog är av betydelse för att lärande ska ske. Interaktion och kommunikation uppstod i aktiviteten, men pedagogens roll är att utmana barnen.

Författare

Lisa Hjort Eva Lind

Lärosäte och institution

Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..