Sök:

Ipad i förskolan


Bakgrund:IKT-tekniken är införd sedan länge i grundskolan och är nu på väg att införas i förskolan. Det är därför intressant att undersöka hur långt införandeprocessen kommit, hur olika pedagoger uppfattar anvisningar från centralt håll, likaså hur de betraktar sin egen roll och sitt arbete med det nya verktyget. Vad anser pedagogerna sig behöva för stöd för att vidareutveckla arbetet med detta verktyg? Hur formuleras användningen av Ipad i relation till strävansmålen?Syftet är att belysa pedagogernas arbete, kunskaper och förhållningssätt till Ipad i några utvalda förskolor, där man har arbetat med detta verktyg i ca ett år.Metod:Undersökningen baseras på en kvalitativ intervjumetod. Frågeställningarna har fokus på när och hur Ipad används, vad som hindrar och underlättar användandet och behovet av utbildning för att använda detta verktyg. Undersökningsgruppen består av åtta pedagoger och två centrala tjänstemän. Intervjuerna är genomförda på sex olika förskolor i en mellanstor kommun i Västra Götaland.Resultat:Studien visar på att införandet av Ipad som pedagogiskt verktyg är en långsamtgående och ojämn process, som dock är i full gång. I studien framkommer tydligt att det finns de pedagoger som använder Ipad, som pedagogiskt verktyg, men det finns också pedagoger, som har ett mer osäkert förhållningssätt och där används iPad mera som en leksak. Pedagogerna har positiv inställning till verktyget samt stor önskan om mer utbildning för att kunna använda det mer pedagogiskt och målinriktat

Författare

Sanella Stenberg Madeleine Pettersson Sjöholm

Lärosäte och institution

Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..