Sök:

Sökresultat:

154 Uppsatser om IPad - Sida 2 av 11

Paddan blir prins - när fast pris inte finns. En studie om prismodellen Pay-What-You-Want applicerad på en ny produkt.

The purpose of this thesis is to investigate the two new phenomena; the pricing model Pay-What-You-Want (PWYW) and the launch of daily newspapers in the IPad. A quantitative study was conducted in order to examine what would happen if the PWYW-model where to be used by a daily newspaper for its IPad product, and what this would signal to consumers about the brand in terms of brand association and brand attitude. Furthermore, we have investigated which of these factors that are affecting willingness to pay in this PWYW-situation. Moreover, a secondary purpose was to test the two possible presentations of the digital newspaper in the IPad; Product and Access ? and how the results differed between these two.

Trummor för iPhone & iPad

This project is about development of virtual drums for iPhone and IPad. The project aims to provide the company Toontrack AB with a good foundation to build drumbased apps. The focus has been on getting a quick response when playing and that user interfaces should be easy to use, intuitive and customizable. The result is impressive and both audio and graphics are of excellent quality thanks to good collaboration with Toontrack, that previously has developed drum-based software. The drum kit offers a variety of articulations and even the ability to play various dynamics, although the screens are not pressure sensitive..

iPad som kommunikationspraktik : En studie av hur sjundeklasselever i Lillhagaskolan kommunicerar digitalt

Användandet av tekniska artefakter som verktyg i undervisningen har ökat drastiskt de senaste åren i Sverige. Trots det finns det få undersökningar om ursprungskällans perspektiv på den nya vardagen, det vill säga elevernas upplevelser. Studiens syfte är att undersöka på vilka sätt eleverna kommunicerar i Lillhagaskolan efter införandet av Apples IPad och en-till-en metoden, det vill säga en teknisk artefakt per elev i undervisningen, samt vilka sammanhang som formar kommunikationspraktikerna. För att undersöka området använde vi oss av en kvalitativ metod, genom semistrukturerade intervjuer med några utvalda elever i årskurs sju.Datainsamlingen från vår studie har sedan analyserats med hjälp av Wengers teori om socialt lärande det vill säga praktikgemenskap. Den beskriver relationerna mellan praktiker, sociala gemenskaper, meningsskapande och utvecklingen av identitet vilka anses vara grundläggande aspekter för lärande.

Grafisk pipeline för handheld spel

Detta examensarbete kommer ge en överblick över de olika grafikmotorer som finns för att utveckla spel till handhelds (dvs. iPhone, IPad, Android, Nintendo DS och PSP). Även ge en överblick över vilka begränsningar de olika enheterna har. Sedan kommer en djupdykning i en grafisk pipeline för Unity riktat mot iPhone/IPad. Se specifika svagheter och hur de kan överkommas, saker som bör tänkas på ur performance synpunkt och en inblick i det projekt jag varit delaktig i under min tid på Muskedunder..

Dagens Nyheter 3.0 : En kvalitativ jämförelsestudie av dagstidningens form i tryckt format respektive applikationsformat

A daily newspaper?s main purpose is to inform its readers without creating noise. Theimportance of the visual presentation is therefore of weight for an effectivecommunication process. This study informs about the importance of typography inthe visual decoding process. The study includes the Swedish newspaper DagensNyheter?s transition from printed media to digital media adapted to an IPad.

IKT- och datoranvändning i förskolan. : Surfplatta/iPad som pedagogiskt hjälpmedel.

I denna studie har syftet varit att öka kunskapen om vilka användningsområden IPad har som pedagogiskt verktyg i förskolan. För att kunna besvara detta syfte har intervjuer genomförts med pedagoger på en förskola där IPad används i verksamheten. Intervjuerna genomfördes vid två olika tillfällen och den insamlade datan har sedan transkriberats och kategoriserats under olika teman. I förskolan möter vi olika verktyg som förväntas hjälpa barnen i deras utveckling och lärande. Att ny teknik introduceras i förskolan innebär att barnen erbjuds enmöjlighet att följa utvecklingen på lika villkor.

Förhandsavgörandereglernas inverkan på hovrättens prejudikatdispensregler

Studiens syfte a?r att ta del av fo?rskolla?rares tankar om vad som ha?nder na?r en ny potentiell resurs kommer in i fo?rskolan. IPad a?r na?got som nyligen gjort intra?de i fo?rskolan och det a?r IPad som potentiell resurs som denna studie handlar om. Vi har gjort kvalitativa intervjuer med sju fo?rskolla?rare som alla pa? na?got sa?tt jobbar med IPads i sin verksamhet.

Ett verktyg för ökad delaktighet? En studie om iPad i förskolan för sex barn i behov av särskilt stöd

Syfte: Syftet med undersökningen är att utforska de pedagogiska möjligheter som använd-ningen av IPad som pedagogiskt verktyg i förskolan öppnar för barn i behov av särskilt stöd för att utveckla kommunikation, samspel och delaktighet.Teori: Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv med aktivitetsdiamanten som teori. Metod: Studien är utifrån en hermeneutisk ansats med en kvalitativ karaktär. Empirin har samlats in genom observationer och samtal/intervjuer. Resultat: För att de sex barn i behov av särskilt stöd som deltog i studien skulle uppnå delak-tighet med hjälp av en IPad visade resultatet på att pedagogerna behövde vara närvarande under IPadaktiviteten. När IPaden användes av fler än ett barn fungerade IPaden som en bro för att bygga kommunikation och på så vis samspel.

Ipad - en mo?jlighet fo?r tra?ningsskolan : en kvalitativ underso?kning av elevers utveckling av kommunikation och delaktighet i tra?ningsskolan med hja?lp av iPad.

Syftet med underso?kningen a?r att kartla?gga pa? vilket sa?tt digitala la?rverktyg har betydelse fo?r elevs utveckling av fa?rdigheter inom omra?det kommunikation och delaktighet i tra?ningsskolan.Det sociokulturella perspektivet har anva?nts som teoretisk ram fo?r att underso?ka elevers kommunikation och delaktighet i mo?tet med artefakten IPad.Underso?kningen ger en o?versikt kring tidigare forskning av kommunikation och delaktighet. Genom en tillbakablick pa? specialpedagogiken beskrivs hur arbetet med elever i tra?ningsskolan har sva?ngt genom tiderna. Styrdokument och begrepp beskrivs och fo?rklaras, betydelsen av skolutvecklingssatsningar presenteras.

Implementering av ipad i förskolan : En enkätundersökning om pedagogers erfarenheter av barns utveckling genom införande av ipad i verksamheten - både för och nackdelar

I denna undersökning är syftet att ta reda på hur IPad implementeras i förskolan. Med utgångspunkt i detta har jag lagt fokus på de verksamma pedagogernas uppfattning och vad IPad kan betyda gällande barns utveckling i förskolans verksamhet. Hur pedagogerna ser på IPaden som ett eventuellt utvecklande hjälpmedel är också grundläggande för denna studie. Studiens teoretiska utgångspunkt är ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Denna undersökning grundar sig i första hand i en kvantitativ metod i form av enkäter, där 27 pedagoger på 6 olika förskolor har delat med sig utav sina tankar gällande IPad. Enkäten är konstruerad med både fasta och öppna svarsalternativ, vilket erbjudit empiriska data för tolkningsbar fördjupad information.Resultatet visade på att implementering av IPad i förskolan upplevs som positivt av pedagogerna. Deras utsagor handlade om att IPaden ofta betraktas som ett stimulerande verktyg som kunnat bidra till att påverka utvecklat lärande i exempelvis matematik, språk och naturorienterade ämnen.

"De har den alltid med sig" : Lärares uppfattningar om ett iPad-projekt

Nio lärare har intervjuats om sina förväntningar inför och upplevelser och erfarenheter av att lärare och elever skall få tillgång till IPads i undervisningen. Ansatsen är livsvärldsfenomenologisk. Studiens syfte är att undersöka vilken betydelse de nio lärarna som undervisar eleverna förväntar sig att införandet av IPad kommer att ha för det dagliga arbetet i skolan. Dessutom undersöks om och i så fall hur lärarna upplever att deras arbete i klassrummet förändrats efter att eleverna haft tillgång till IPads i undervisningen under några månader.Studiens frågeställningar är; ?Vilka förväntningar har lärarna på införandet av IPad i det vardagliga arbetet i skolan?? och ?Vilken betydelse upplever lärarna att IPad har haft för lärarna och eleverna i undervisningen??Lärarna upplevde att med IPadens hjälp skulle de kunna arbeta på ett sätt som liknar det eleverna är vana att möta utanför skolan.

"Den är som ett bibliotek" En studie av hur gymnasieelever anser att deras användning av iPad har fungerat som ett alternativt verktyg i undevisningen.

Abstrakt Levau Sofia & Millo-Tranmark Gabriella (2014). "Den är som ett bibliotek" En studie av hur gymnasieelever anser att deras användning av IPad har fungerat som ett alternativt verktyg i undervisningen. Specialpedagogik, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle. Problemområde: För tre år sedan beslöt en större yrkesförberedande gymnasieskola att införa IPad i undervisningen. Samtliga elever och lärare på de yrkesförberedande programmen fick tillgång till var sin IPad. Nu har tre år gått och den första kullen ?IPad-elever? tar studenten.

Barn dokumenterar med surfplatta

Undersökningens syfte är att utveckla kunskap om hur förskolebarn kan göras delaktiga i den pedagogiska dokumentationen av en bildskapande aktivitet med hjälp av en surfplatta, i detta fall en IPad. I första hand undersöks barns perspektiv på vad som sker när de dokumenterar varandras bildskapande i aktiviteten, men även pedagogers perspektiv undersöks.Empirin är insamlad på en förskola, där urvalet av informanter gällt två barn i 3-årsåldern och två barn i 5-årsåldern samt två förskollärare.Arbetet har som utgångspunkt Reggio Emilias syn på barns delaktighet i estetisk lärprocess. Den teoretiska aspekten utgörs av bland annat en sociokulturell syn på hur barn kan lära av varandra och utvecklas genom skapande med bland annat stöd av medieredskap i sin omgivning.Arbetet är en kvalitativ studie, inspirerad av aktionsforskning. Undersökningens genomförande och resultat är uppdelad i tre steg. Steg 1, där barnen får dokumentera varandra under en bildskapande aktivitet med hjälp av en IPad.

iCan with iPad : en kvalitativ undersökning kring pedagogers användning av iPad i förskoleverksamheten

Då den digitala tekniken har en betydelsefull roll i samhället anser vi att det är av stor vikt att den integreras i föreskoleverksamheten, något som även läroplanen för förskolan betonar. Vi har valt att undersöka hur och varför pedagoger i förskolan använder sig av IPaden samt om de ser några möjligheter eller hinder med att integrera den i verksamheten. I litteraturdelen behandlas både teoretiska perspektiv och tidigare forskning releventa för det område som har undersökts. För att få tillgång till pedagogernas erfarenheter och tankar kring IPaden genomförde vi en kvalitativ undersökning i form av ett frågeformulär med öppna frågor. Kontakt upprättades via det sociala mediet Facebook där en intresseförfrågan lades ut på ett forum, IPad i skola och förskola. Sex pedagoger deltog i undersökninge.

Ipad-hållare för såmaskin

Rapporten redogör för ett examensarbete i industridesign på kandidatnivå ? Mittuniversitetet.Projektet innefattar att ta fram en hållare för IPad Air med funktionsknappar för styrning avVäderstads applikation via bluetooth.Designarbetet innefattar research, användaretester, kreativt arbete med idégenerering, visualiseringaroch fysisk modell. Designen är gjord för att vara hållfast och tålig för miljön den utsätts för.Den är även ergonomisk, flexibel och användarvänlig. Den nya designen återspeglar Väderstadsvarumärke och kärnvärden.Övriga aktörer i projektet är Prodelox AB som hjälpt till med konstruktionsfrågor och handledning.Projektet inleds med en research-fas som innefattar insamlande av information och tester. Det följsav en kreativ fas med idéframtagning.

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->