Sök:

Sökande efter meningspotential-en studie om iPad i förskolan


Studiens syfte a?r att ta del av fo?rskolla?rares tankar om vad som ha?nder na?r en ny potentiell resurs kommer in i fo?rskolan. iPad a?r na?got som nyligen gjort intra?de i fo?rskolan och det a?r iPad som potentiell resurs som denna studie handlar om. Vi har gjort kvalitativa intervjuer med sju fo?rskolla?rare som alla pa? na?got sa?tt jobbar med iPads i sin verksamhet. Det har framkommit i resultatet att fo?rskolla?rarna pa? olika sa?tt fo?rso?ker anpassa iPaden efter den verksamhet de redan har. La?roplanen, fo?rskolornas profil och aktuella diskurser pa?verkar hur fo?rskolla?rare formar den nya resursen. 

Författare

Hanna Widfors Hultqvist Sara Sandström

Lärosäte och institution

Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..