Sök:

Svenska dagstidningar och iPad

Hur påverkar iPad tidningsmarknaden?


I takt med medielandskapets föraändring så utvecklas möjligheterna för medier att positionera sig digitalt alltmer. Denna kandidatuppsats har som syfte att undersöka hur denna förändring påverkar de svenska dagstidningarna när det kommer till Apples iPad. Vår frågeställning är således; hur tar svenska dagstidningar sig an iPad som en ny medieplattform?Vi har valt att använda oss utav kvalitativa intervjuer med de ledande aktörerna på den svenska dagstidningsmarknaden. Eftersom det här är ett så pass nytt och outforskat område finns det begränsat med relevant teori att tillgå. Vi har som hjälp använt oss av teorier om nya medier och digitalisering där vi bland annat har tittat på Internets framväxt. Det vi har kommit fram till i vår kandidatuppsats är att det är en ny marknad fylld av experiment och tester för att utveckla den perfekta modellen över hur man som dagstidning ska positionera sig på iPad. De resultat vi har kommit fram till idag komer med största sannolikhet att ändras inom ett par år. Både för att tekniken förbättras och skapar fler möjligheter, samt att konkurrenter ändrar förhållandena på marknaden.

Författare

Fabian Biel Hanne Malmsten

Lärosäte och institution

Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..