Sök:

Sökresultat:

860 Uppsatser om Inkludering - Sida 1 av 58

Bilder av inkludering

Bilder av Inkludering En textanalys av begreppet Inkludering i styrdokument och pedagogers texter kring begreppet.

Inkluderande undervisning - hur når vi dit? : En systematisk litteraturstudie om inkludering ur ett specialpedagogiskt perspektiv

Denna systematiska litteraturstudie behandlar ämnet Inkludering inom specialpedagogiken. Såväl svenska som internationella forskares syn på Inkludering och vägen dit. Studien utreder begreppen kategorisering och Inkludering. Syftet med undersökningen var att identifiera ett par möjligheter som gynnar Inkludering och ett inkluderande arbetssätt som kan användas i den svenska skolan.  Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie med relevant forskning som källor.  Resultaten pekade på tre möjligheter som kan bidra till Inkludering, delaktighet och deltagande, tid och lärarens kunskaper och attityder till ett inkluderande arbetssätt.

En skola för alla : förskollärares och grundskollärares syn på inkludering av barn i behov av särskilt stöd

Syftet med denna undersökning har varit att få ta del av förskollärares och grundskollärares olika syn på Inkludering. Inkludering är ett viktigt verktyg för barns utveckling och begreppet tolkas och används på olika sätt. Vi utgick från ett sociokulturellt perspektiv där fokus läggs på att barnen lär genom samspel med andra, och ställde oss frågan ?Hur ser pedagoger på Inkludering??För att undersöka detta viktiga verktyg för barns utveckling - Inkludering - så har vi genomfört en kvalitativ undersökning. Vi intervjuade verksamma pedagoger i olika ålderskategorier på ett semistrukturerat sätt.Tidigare forskning visar att skolan har en annorlunda syn på Inkludering än vad förskolan har.

Får inte jag vara med? : Studie kring inkludering av dyslektiker

Studiens syfte är att studera Inkludering för dyslektiker genom kvalitativa intervjuer samt attitydformulär. Studien är avgränsad till att undersöka tre aktörers strävan efter Inkludering och ansvarstagande i Inkluderingsprocessen ? lärarens, specialpedagogens och rektorns. Genom att studera skillnaden mellan integrering och Inkludering och de riktlinjer, så som skollag och läroplan, som skolan har undersöker jag utifall lärare, specialpedagoger och rektorer har en strävan efter Inkludering av dyslektiker i undervisningen, dvs. att särskilt stöd skall erhållas i klassrummet och inte särskiljt.

Inkludering och matematiksvårigheter : En litteraturstudie av forskning om utmaningar med inkludering av elever i matematiksvårigheter

Denna systematiska litteraturstudie upprättats av intresse att undersöka hur Inkludering påverkar eleverna i matematiksvårigheter. Syftet med studien är att beskriva de utmaningar som läraren ställs inför vid Inkludering av elever i matematiksvårigheter. Detta leder även till att det blir av intresse att undersöka sambandet mellan begreppen Inkludering och elever i matematiksvårigheter. Resultatet visar på att många forskare ställer sig positiva till Inkludering, men menar att lärare behöver mer kompetens på området. Det påvisas även att Inkludering inte passar alla elever i matematiksvårigheter.

I talet om inkludering: Med fokus på specialpedagoger och speciallärares tolkningar av inkludering

Denna uppsats handlar om hur Inkludering kan förstås och beskrivas. När politiker formulerar förändringar i skolan tolkas detta av skolornas huvudmän, rektorer och pedagoger. Förändringen förväntas sedan realiseras i skolan. Uppsatsens empiri bygger på tolkningar av specialpedagoger/-lärares meningskonstruktioner av Inkludering i en mellanstor svensk kommun. Definitioner av Inkludering i specialpedagogisk forskning utgår bl.a.

Inkludering av elever i skolan

Syftet med studien var att ta reda på hur lärare ser på Inkludering av elever i grundskolan och vad de har för åsikter kring begreppet. Huvudfrågorna som studien grundade sig på var vad lärare ansåg om bristen på förändringar i skolan, hur de själva skulle vilja nå en skola för alla samt om de ansåg att full Inkludering är någonting eftersträvansvärt.     Tidigare forskning har visat en problematik mellan styrdokument kontra verklighet, där dokumenten talar för Inkludering medan verkligheten inte riktigt ser ut så. Datamaterialet insamlades med hjälp av intervjuer med sex lärare. Vid intervjuerna användes en intervjuguide och samtalen spelades in med hjälp av bandspelare.     Resultaten har visat att det finns en viss samstämmighet bland informanterna. De anser att full Inkludering är ett mål att sträva emot.

Inkluderande arbete i Montessoriskolan och den traditionella skolan : - en jämförelse

Studiens syfte var att undersöka hur pedagogerna arbetar med Inkludering i Montessoriskolan samt den traditionella skolan. Vi ville ta reda på om det fanns några skillnader mellan dessa två verksamheter när det handlar om ett inkluderande arbete. Resultatet av våra undersökningar visar att begeppet Inkludering är svårdefinierat, även om det framkom att arbetet i de två skolorna inte skillde sig anmärkningsvärt mycket. Samtliga pedagoger hade en positiv inställning till att arbeta inkluderande och vi väckte en nyfikenhet hos några när det gällde själva begreppet Inkludering..

En jämförande studie av efterfrågan på kollektivtrafik : Empiriska bevis från Stockholms och Västra Götalands län

Studiens syfte är att studera Inkludering för dyslektiker genom kvalitativa intervjuer samt attitydformulär. Studien är avgränsad till att undersöka tre aktörers strävan efter Inkludering och ansvarstagande i Inkluderingsprocessen ? lärarens, specialpedagogens och rektorns. Genom att studera skillnaden mellan integrering och Inkludering och de riktlinjer, så som skollag och läroplan, som skolan har undersöker jag utifall lärare, specialpedagoger och rektorer har en strävan efter Inkludering av dyslektiker i undervisningen, dvs. att särskilt stöd skall erhållas i klassrummet och inte särskiljt.

Inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskola och förskoleklass : En kvalitativ studie av pedagogers syn på arbetet med inkludering

Syftet med min studie är att få en förståelse för vilken syn pedagoger har på arbetet med Inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskola och förskoleklass. I studien har jag använt mig av metoden kvalitativa intervjuer för att kunna få en djupare förståelse för hur det inkluderande arbetet kan se ut.Resultatet visar att det grundläggande arbetet med Inkludering handlar om att alla barn ska har samma rättigheter till delaktighet oavsett vilken svårighet barnet har. Det visar även i resultatet kring det inkluderande arbetet att det krävs ett stort engagemang och en stor kompetens för att kunna möjliggöra Inkludering av barn i behov av särskilt stöd..

Skolpersonals attityder till inkludering : En enkätstudie med personal från grundskolan och särskolan

Inkludering och integrering är begrepp som kommer på tal allt oftare i skolans värld. Nästan hela Europa är på väg mot en mer heterogen skola där alla elever vistas tillsammans. De elever som tidigare har varit differentierade från sina klasskamrater på grund av till exempel handikapp ska vara inkluderade i undervisningen. Frågan är vad personalen i skolan tycker om Inkludering. I denna studie har en enkätundersökning gjorts för att ta reda på skolpersonalens attityder till Inkludering av elever med utvecklingsstöning.

Barn med särskilda rättigheter och inkludering på förskolan

Meningen med denna uppsats är att undersöka hur Reggio Emilias pedagogik och dess insatser korresponderar med Inkludering i "en skola / förskola för alla"..

Inkludering i ett skolperspektiv

Syftet med denna uppsats är att skildra Inkluderingsarbetet på två grundskolor i södra Sverige. Den ger uttryck för berörd personals åsikter i frågan, samt diskuterar eventuella skillnader mellan begreppen integrering och Inkludering. Den försöker också definiera de båda begreppen och ge en tillbakablick på hur det har sett ut tidigare i den svenska skolan. Vi har intervjuat ett antal lärare och skolledare som på olika sätt är berörda av grundsärskolans verksamhet och arbetet skildrar en bild av hur de ser på Inkluderingsarbetet. Resultatet av denna undersökning visar att det inte finns några gemensamma riktlinjer för hur Inkluderingsarbetet ska bedrivas, men våra respondenter upplever att delaktighet är väldigt viktigt. Det saknas också samstämmighet kring innebörden av begreppet Inkludering. I arbetet diskuteras huruvida det är möjligt för skolan att få en gemensam definition av begreppet Inkludering och vems uppgift det är att utforma riktlinjerna för hur Inkluderingsarbetet ska bedrivas..

Inkludering och exkludering i förskolan : Föräldrars uppfattning om inkludering och exkludering i förskolan och hur dialogen mellan förskolan och hemmet ser ut

Detta examensarbete handlar om Inkludering och exkludering i förskolan. Teoretiska utgångspunkten i detta arbete är det fenomenologiska perspektivet, då syftet med arbetet är att undersöka hur föräldrar upplever Inkludering och exkludering i förskolan, vad föräldrarna anser vart ansvarsfördelningen mellan hem och förskola går samt hur föräldrarna upplever dialogen mellan hem och förskola. För att samla in relevant data har jag använt mig av intervju med föräldrar från två olika förskolor för att få en större vidd på min insamlade data. Föräldrarnas upplevelser och tankar om Inkludering och exkludering är lika varandra, merparten av föräldrarna hade samma tankar och upplevelser om just Inkludering och exkludering. Ansvarsfördelningen mellan föräldrarna och förskolan råder det delade meningar mellan föräldrarna likaså dialog mellan förskolan och hemmet.

Pedagogers syn på inkludering av barn tillhörande särskolan i grundskolan.

Studiens syfte är att analysera pedagogers syn på Inkluderingsarbete med elever i särskolan och grundskolan. Vi vill undersöka hur pedagogerna anser att den inkluderade elevens sociala behov och självkänsla påverkas vid Inkludering. Syftet är att ta reda på hur pedagogerna ser på stigmatisering och utanförskap. För att besvara syftet använder vi oss av följande frågeställningar; Hur ser pedagogerna på Inkludering av barn tillhörande särskolan i grundskolan? Vilka för och nackdelar anser pedagogerna kan finnas vid denna Inkluderingsform? Hur resonerar pedagogerna kring samarbetet mellan de olika skolformerna och vilka kvalifikationer anser de pedagogerna behöver för ett lyckat Inkluderingsarbete? Sammanfattningsvis visar undersökningens resultat på att pedagogernas syn på Inkludering är tämligen samstämmig, och att denna inte anmärkningsvärt skiljer sig åt.

1 Nästa sida ->