Sök:

Får inte jag vara med?

Studie kring inkludering av dyslektiker


Studiens syfte är att studera inkludering för dyslektiker genom kvalitativa intervjuer samt attitydformulär. Studien är avgränsad till att undersöka tre aktörers strävan efter inkludering och ansvarstagande i inkluderingsprocessen ? lärarens, specialpedagogens och rektorns. Genom att studera skillnaden mellan integrering och inkludering och de riktlinjer, så som skollag och läroplan, som skolan har undersöker jag utifall lärare, specialpedagoger och rektorer har en strävan efter inkludering av dyslektiker i undervisningen, dvs. att särskilt stöd skall erhållas i klassrummet och inte särskiljt. Jag utgår ifrån hypotesen att lärare är stressade och lider av tidsbrist i en hermeneutisk tolkning som syftar till ökad förståelse kring inkludering av dyslektiker. Min studie innehåller även en informationsbild kring dyslexi i syftet att fler lärare skall förstå vikten av anpassad undervisning och inkludering.

Författare

Katja Gummesson

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..