Sök:

Sökresultat:

879 Uppsatser om Palliativ vćrd - Sida 1 av 59

Palliativ vÄrd av barn - rutiner inom barnsjukvÄrden

VÄrden av ett döende barn Àr en svÄr upplevelse för alla inblandade. Syftet med studien var att undersöka riktlinjer och rutiner för palliativ vÄrd av barn. Intervjuer med Ätta barnsjuksköterskor frÄn sex olika universitetssjukhus genomfördes. Intervjuerna bearbetades med kvalitativ innehÄllsanalys och fyra huvudkategorier med tillhörande subkategorier identifierades;riktlinjer, barnet, familjen och vÄrdpersonalen. Resultatet visade att det saknas riktlinjer för palliativ vÄrd av barn.

VÄrdgivarnas och vÄrdtagarnas uppfattning av omvÄrdnad vid palliativ vÄrd

Palliativ vÄrd i livets slutskede omfattar vÄrden av vÄrdtagare med obotbar, symtomgivande sjukdom. Palliativ vÄrd inkluderar all omvÄrdnad sÄ att inte vÄrdtagarna lider den sista tiden av sin aliv. Som vÄrdgivare i den palliativa vÄrden mÄste det finnas ett starkt engagemang och lyhördhet för vÄrdtagaren. Enligt vÄrdtagarna Àr en av de allra viktigaste egenskaperna hos vÄrdgivaren att kunna lyssna. Upplevelsen av att nÄgon bryr sig om vÄrdtagarna betyder mycket.

Distriktssköterskors upplevelser av att ge palliativ vÄrd i hemmet

Bakgrund: Fler personer vÀljer att dö hemma vilket innebÀr att fler personer kommer ha behov av palliativ vÄrd i hemmet. Det stÀller krav pÄ att mer avancerade hÀlso- och sjukvÄrdsinsatser i hemmet ska kunna utföras. Palliativ vÄrd kan vara komplex, oförutsÀgbar och tidskrÀvande. Eftersom palliativ vÄrd i hemmet ofta tillhandahÄlls av distriktssköterskor kommer deras arbete med att ge palliativ vÄrd i hemmet att pÄverkas. Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors upplevelser av att ge palliativ vÄrd i hemmet.

Betydelsen av sjuksköterskors erfarenhet av palliativ omvÄrdnad : En litteraturstudie

Bakgrund Palliativ vÄrd beskrivs ha sitt ursprung frÄn hospicerörelsen. Palliativ vÄrd Àr ett förhÄllningssÀtt med syftet att förbÀttra livskvaliteten och anpassa vÄrden till varje individs behov.Syfte Syftet med studien var att beskriva betydelsen av sjuksköterskors erfarenhet av palliativ omvÄrdnad.Metod Studien hade en beskrivande design och metoden var en systematisk litteraturstudie. Sökningar efter artiklar genomfördes i databaserna CINAHL, Medline, Amed och PsycINFO. Totalt anvÀndes nio artiklar till litteraturstudien. Analysen var inspirerad av en innehÄllsanalys.Resultat Kategorierna i resultatet var: Vikten av en god kommunikation, betydelsen av samverkan med patienten och familjen samt sjuksköterskan inom palliativ vÄrd.

Palliativ : En begreppsanalys

Bakgrund: Hur vet vi som sjuksköterskor vad som menas nÀr det talas om palliativ? VÀrlden utvecklas och sÄ gör Àven begreppen i den. Genom att studera ord fÄr forskaren reda pÄ den egentliga betydelsen och den allmÀnna definitionen. Syfte: Att klargöra och definiera begreppet palliativ. Metod: Begreppsanalysmodell av Walker och Avant (1995).

Palliativ vÄd - NÀrstÄendes upplevelser

Vid palliativ vÄrd Àr det ofta de nÀrstÄende som stÄr patienten nÀrmast. Det Àr inte alltid som patienten kan uttrycka sig sjÀlv under vÄrd vid livets slut vilket gör de nÀrstÄendes upplevelser och Äsikter vÀldigt viktiga. För att vÄrden kring den döende ska bli sÄ bra som möjligt krÀvs bl a god omvÄrdnad, bra bemötande, god kommunikation och ödmjukhet. VÄrden vid livets slut innebÀr inte endast vÄrd av patienten utan Àven av nÀrstÄende. Studiens syfte var att undersöka hur nÀrstÄende upplever palliativ vÄrd.

OmvÄrdnadsÄtgÀrder vid trycksÄr hos personer som fÄr palliativ vÄrd: En litteraturstudie

Personer som fÄr palliativ vÄrd löper stor risk att utveckla trycksÄr. DeÄtgÀrder som finns för att behandla och motverka trycksÄr kan varasmÀrtsamma och det kan dÀrför vara svÄrt för vÄrdpersonal att veta hur deska agera. Syftet med denna litteraturöversikt Àr att studera vilkaomvÄrdnadsÄtgÀrder som anvÀnds samt inte bör anvÀndas för att behandlaoch förhindra trycksÄr hos personer som fÄr palliativ vÄrd. Rapporten Àr enkunskapsöversikt som genom en systematisk sökning i fyra databaserresulterade i 21 artiklar som svarade mot syftet. Efter analys med hjÀlp avmatrismetoden identifierades sju preventiva interventioner, sju behandlandeinterventioner samt symtombehandling av trycksÄr inom tre omrÄden.Centralt i omvÄrdnaden av personer som fÄr palliativ vÄrd Àr vÀlbefinnandeoch komfort.

Faktorer som pÄverkar livskvalitet hos patienter i palliativ vÄrd: En litteraturstudie

Att drabbas av obotlig sjukdom Àr omvÀlvande. Det skapar nya behov och förutsÀttningar i livet. Palliativ vÄrd innebÀr att ge vÄrd som skapar harmoni inför döden, mening till livet och ökad livskvalitet. Syftet med studien var att beskriva faktorer som pÄverkar livskvalitet hos patienter i palliativ vÄrd. Studien genomfördes som en litteraturöversikt dÀr 20 artiklar frÄn 2 olika databaser anvÀndes för att sammanstÀlla den kunskap som finns gÀllande pÄverkan pÄ livskvalitet hos patienter i palliativ vÄrd.

Distriktssköterskors upplevelser av att ge palliativ vÄrd i hemmet

Bakgrund: Fler personer vÀljer att dö hemma vilket innebÀr att fler personer kommer ha behov av palliativ vÄrd i hemmet. Det stÀller krav pÄ att mer avancerade hÀlso- och sjukvÄrdsinsatser i hemmet ska kunna utföras. Palliativ vÄrd kan vara komplex, oförutsÀgbar och tidskrÀvande. Eftersom palliativ vÄrd i hemmet ofta tillhandahÄlls av distriktssköterskor kommer deras arbete med att ge palliativ vÄrd i hemmet att pÄverkas. Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors upplevelser av att ge palliativ vÄrd i hemmet.

VÄrdgivarnas och vÄrdtagarnas uppfattning av omvÄrdnad vid palliativ vÄrd

Palliativ vÄrd i livets slutskede omfattar vÄrden av vÄrdtagare med obotbar, symtomgivande sjukdom. Palliativ vÄrd inkluderar all omvÄrdnad sÄ att inte vÄrdtagarna lider den sista tiden av sin aliv. Som vÄrdgivare i den palliativa vÄrden mÄste det finnas ett starkt engagemang och lyhördhet för vÄrdtagaren. Enligt vÄrdtagarna Àr en av de allra viktigaste egenskaperna hos vÄrdgivaren att kunna lyssna. Upplevelsen av att nÄgon bryr sig om vÄrdtagarna betyder mycket.

Patienter med cancer och hopp ur deras perspektiv vid palliativ vÄrd : en litteraturstudie

Bakgrund: I Sverige Àr det 31000 stycken mÀnniskor som har palliativ vÄrd. Cancer Àr oftast den vanligaste orsaken till palliativ vÄrd. Palliativ vÄrd handlar om att vÄrda hela mÀnniskan och lindra symptom. Hopp Àr motiverande impuls som driver mÀnniskan till att hantera svÄra och stressiga situationer. Syfte: Syftet med litteraturstudien Àr att belysa upplevelser av hopp i palliativ vÄrd vid cancer ur ett patientperspektiv.

?Man tar in, man Àr med, men man gÄr inte under? : En kvalitativ studie om hur personal inom palliativ vÄrd hanterar psykiska pÄfrestningar

Syfte - Syftet med studien Àr att undersöka hur personer som arbetar med palliativ vÄrd pÄverkas psykiskt av sitt arbete samt hur de hanterar detta.FrÄgestÀllningar - PÄ vilket sÀtt pÄverkas de som arbetar med palliativ vÄrd psykiskt av det dagliga mötet med döden? Vilken hjÀlp finns till de som arbetar med palliativ vÄrd, och hur fungerar den idag? Vilken hjÀlp önskas av de som arbetar med palliativ vÄrd?Metod - Studien bygger pÄ fem intervjuer som genomförts med personer som arbetar med palliativ vÄrd. Intervjuerna har analyserats med hjÀlp av kvalitativ innehÄllsanalys. För att komplettera intervjumaterialet har Àven enkÀter delats ut till personal pÄ den palliativa avdelningen pÄ berört sjukhus.Resultat - Studien visar att de som arbetar med palliativ vÄrd pÄverkas bÄde positivt och negativt av detta. Den mest givande hanteringsstrategin för att hantera negativ psykisk pÄverkan enligt undersökningsgruppen visade sig vara spontana samtal med kollegorna.

OmvÄrdnadskvaliteter inom palliativ vÄrd

I Sverige dör de flesta mÀnniskor pÄ nÄgon form av institution, vilket innebÀr att palliativ vÄrd Àr en del av det vardagliga vÄrdarbetet. Studiens syfte var att belysa vÄrdarens möte med vuxna patienter med fokus pÄ vÄrdarens omvÄrdnadskvaliteter i palliativ vÄrd. Metoden som anvÀndes var litteraturstudie. Resultatet visar att mötet i palliativ vÄrd utvecklas mest positivt om vÄrdaren har ett professionellt förhÄllningssÀtt och om relationen Àr tillitsfull. Det professionella förhÄllningssÀttet genomsyras av vÄrdarens empati, intresse för patienten och kommunikation mellan vÄrdare och patient, bÄde verbal och icke-verbal.

Palliativ - En begreppsanalys

Bakgrund: Hur vet vi som sjuksköterskor vad som menas nÀr det talas om palliativ? VÀrlden utvecklas och sÄ gör Àven begreppen i den. Genom att studera ord fÄr forskaren reda pÄ den egentliga betydelsen och den allmÀnna definitionen. Syfte: Att klargöra och definiera begreppet palliativ. Metod: Begreppsanalysmodell av Walker och Avant (1995). Studien Àr byggd pÄ vetenskapliga artiklar, ordböcker och lexikon. Resultat: Ur den lexikala och litterÀra analysen vÀxte studiens kÀrna fram, attributen. För att begreppet palliativ skall kunna infrias krÀvs det obotlig sjukdom, tillfÀllig hjÀlp, lindring och stöd.

NÀrstÄendes upplevelser av palliativ sjukhusvÄrd vid livets slut: en litteraturstudie

Palliativ vÄrd avser att förbÀttra livskvaliteten för patient och nÀrstÄende som lever med obotlig sjukdom. NÀrstÄende utgör en fundamental del av patientens liv, och finns ofta vid dennes sida nÀr livet gÄr mot sitt slut. Det Àr sÄlunda viktigt att uppmÀrksamma nÀrstÄendes erfarenheter vad gÀller palliativ vÄrd, dÄ deras upplevelser kan bidra till förbÀttringar av vÄrden. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva nÀrstÄendes upplevelser av palliativ vÄrd i livets slut. En avgrÀnsning gjordes mot palliativ vÄrd pÄ institution.

1 NĂ€sta sida ->