Sök:

Omvårdnadskvaliteter inom palliativ vård


I Sverige dör de flesta människor på någon form av institution, vilket innebär att palliativ vård är en del av det vardagliga vårdarbetet. Studiens syfte var att belysa vårdarens möte med vuxna patienter med fokus på vårdarens omvårdnadskvaliteter i palliativ vård. Metoden som användes var litteraturstudie. Resultatet visar att mötet i palliativ vård utvecklas mest positivt om vårdaren har ett professionellt förhållningssätt och om relationen är tillitsfull. Det professionella förhållningssättet genomsyras av vårdarens empati, intresse för patienten och kommunikation mellan vårdare och patient, både verbal och icke-verbal. Resultatet visar vidare att patientens välbefinnande står i relation till smärtlindring av både fysisk och existentiell smärta. Diskussionen visar att det krävs flera olika omvårdnadskvaliteter av vårdaren för att öka patientens välbefinnande.

Författare

Roger Svensson Thorbjörn Timlon

Lärosäte och institution

Sektionen för hälsa

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..