Sök:

Betydelsen av sjuksköterskors erfarenhet av palliativ omvårdnad

En litteraturstudie


Bakgrund Palliativ vård beskrivs ha sitt ursprung från hospicerörelsen. Palliativ vård är ett förhållningssätt med syftet att förbättra livskvaliteten och anpassa vården till varje individs behov.Syfte Syftet med studien var att beskriva betydelsen av sjuksköterskors erfarenhet av palliativ omvårdnad.Metod Studien hade en beskrivande design och metoden var en systematisk litteraturstudie. Sökningar efter artiklar genomfördes i databaserna CINAHL, Medline, Amed och PsycINFO. Totalt användes nio artiklar till litteraturstudien. Analysen var inspirerad av en innehållsanalys.Resultat Kategorierna i resultatet var: Vikten av en god kommunikation, betydelsen av samverkan med patienten och familjen samt sjuksköterskan inom palliativ vård. Kommunikation var en central del i resultatet. Att spendera tid och kommunicera med patienten i palliativ fas och dennes familj ansågs förbättra vården. Det var viktigt för sjuksköterskorna att leva i nuet. Palliativ omvårdnad beskrevs vara känslomässigt utmattande och krävde egna reflektioner.Slutsats Ökad erfarenhet hos sjuksköterskan ledde till bättre bemötande och omvårdnad. Ytterligare forskning kan behövas för att utveckla sjuksköterskors sätt att vårda patienter i palliativ fas. Genom personlig och professionell utveckling kan sjuksköterskan utföra en bättre omvårdnad av patienten i palliativ fas. Nyckelord Erfarenhet, Hospice, Kommunikation, Palliativ omvårdnad och Sjuksköterskor

Författare

Rebecca Bager Sandra Olsson

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Hälsoakademin

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..