Sök:

Faktorer som påverkar livskvalitet hos patienter i palliativ vård

En litteraturstudie


Att drabbas av obotlig sjukdom är omvälvande. Det skapar nya behov och förutsättningar i livet. Palliativ vård innebär att ge vård som skapar harmoni inför döden, mening till livet och ökad livskvalitet. Syftet med studien var att beskriva faktorer som påverkar livskvalitet hos patienter i palliativ vård. Studien genomfördes som en litteraturöversikt där 20 artiklar från 2 olika databaser användes för att sammanställa den kunskap som finns gällande påverkan på livskvalitet hos patienter i palliativ vård. Det insamlade materialet har lästs, kodats och sorterats i matriser där resultatet utmynnade i 13 faktorer som bildade 3 områden som påverkar livskvalitet för patienter i palliativ vård. Dessa områden var symptom på sjukdom, förutsättningar i dagliga livet och förhållningssätt till liv och död. Hopp identifierades som betydelsefullt för livskvalitet för patienter i palliativ vård, en intervention har utformats för att stödja patienter till ökat hopp och därigenom öka livskvaliten. Som sjuksköterska är det viktigt att vara medveten om vilka faktorer som påverkar livskvaliten för att lättare tillgodose de behov patienten har.

Författare

Susanne Berg Martina Lidström

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..