Sök:

Närståendes upplevelser av palliativ sjukhusvård vid livets slut

en litteraturstudie


Palliativ vård avser att förbättra livskvaliteten för patient och närstående som lever med obotlig sjukdom. Närstående utgör en fundamental del av patientens liv, och finns ofta vid dennes sida när livet går mot sitt slut. Det är sålunda viktigt att uppmärksamma närståendes erfarenheter vad gäller palliativ vård, då deras upplevelser kan bidra till förbättringar av vården. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelser av palliativ vård i livets slut. En avgränsning gjordes mot palliativ vård på institution. Med hjälp av en kvalitativ manifest innehållsanalys analyserades 15 vetenskapliga studier. Analysen resulterade i fyra kategorier: god information ökar kunskap och underlättar delaktighet: humanism och individuell omvårdnad ger känslor av värdighet: brister i kompetens och organisation försämrar vårdkvaliteten samt en ändamålsenlig vårdmiljö bidrar till förhöjd livskvalitet vid livets slut. Närståendes upplevelser bör tas tillvara och fungera som en riktlinje i utformningen av en god palliativ vård. De områden som denna litteraturstudie behandlat utgör fundamentala delar av omvårdnad, vilka bör utvecklas i den palliativa vården.

Författare

Lisa Marklund Katarina Rogmalm

Lärosäte och institution

Luleå/Hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..