Sök:

Palliativ vård av barn - rutiner inom barnsjukvården

Vården av ett döende barn är en svår upplevelse för alla inblandade. Syftet med studien var att undersöka riktlinjer och rutiner för palliativ vård av barn. Intervjuer med åtta barnsjuksköterskor från sex olika universitetssjukhus genomfördes. Intervjuerna bearbetades med kvalitativ innehållsanalys och fyra huvudkategorier med tillhörande subkategorier identifierades;riktlinjer, barnet, familjen och vårdpersonalen. Resultatet visade att det saknas riktlinjer för palliativ vård av barn. Palliativ vård av barn behöver anpassas utifrån varje familjs individuella behov. Vården av barn i livets slutskede är ett teamarbete som kräver kompetens och kunskap.

Författare

Terese Halvarsson Sara Malmgren

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..