Sök:

Sökresultat:

29 Uppsatser om Marknadsplan - Sida 1 av 2

Förslag till marknadsplan - PokerPayback.com

Detta arbete syftar till att utforma ett förslag till Marknadsplan åt PokerPayback, en affiliate-verksamhet inom spel- och casinobranschen i uppstartningsfasen. En affiliate-sida dirigerar trafik från sin webbsida till en annan mot ersättning. Denna Marknadsplan skall hjälpa PokerPayback i etableringsfasen, men skall även vara vägledande i framtida arbete. Som ramverk för utformandet av Marknadsplanen används Kotlers sjustegsmodell som utgår från en verksamhets mission. Den metod som används är främst kvalitativ i sin natur då en intervju ligger till underlag för en intern och en extern analys.

Underlag för marknadsplan för VSK bandy

Syfte: Syftet är att göra en Marknadsplan för VSK bandy. Denna Marknadsplan ligger till grund för att locka mer publik till arenan vid matchdagar. Metod: Kvalitativ och kvantitativ metod har används i uppsatsen, både en intervju och en enkätundersökning. Resultatet från intervjun redovisas i empiridelen och enkätundersökningen har använts när handlingsplanen har skrivits. Resultat & slutsats: Resultatet visar att VSK bandy har kommit mycket långt när det gäller att jobba för sponsorerna och för att locka till sig publiken. För sponsorerna handlar det nu om att skapa ett mervärde. Det har blivit extra viktigt att jobba så de känner att de får något tillbaka.

Marknadsplan för AB Tierpsbyggens 55+ segment

Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta fram en Marknadsplan för Tierpsbyggens 55+ segment. Vi har fått i uppdrag av AB Tierpsbyggen att ta reda på hur de på långsikt ska knyta till sig kunder över 55 år. Metod: Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer. Vi har gjort intervjuer med anställda, potentiella och nuvarande hyresgäster till AB Tierpsbyggen. Intervjusvaren redovisas i empiridelen där vi har i valt att göra analyserna löpande istället för i ett särskilt analyskapitel. Resultat & slutsats: Vi har kommit fram till att äldre människor ställer höga krav på sitt boende och det är svårt för ett kommunalt bostadsföretag att hålla den standard potentiella kunder är vana vid. För att locka fler kunder måste Tierpsbyggen öka 55+ beståndet och marknadsföra 55+ områdena då få potentiella kunder känner till dessa. Förslag till fortsatt forskning: En bra utgångspunkt för ett nytt forskningsprojekt är att ta fram en lägenhet som människor kan åldras i.

Marknadsplan för Hälsoalliansen

Denna uppsats är skriven på uppdrag av hälsovårdsföretaget Hälsoalliansen. Företaget, som är litet och nystartat,är precis i färd med att på allvar slå sig in på företagshälsovårdsmarknaden i Uppsala. Just nu har de endast två kunder men målet är att tredubbla kundbasen, sett till antal anställa, inom tre år. Syftet med denna uppsats är att utforma en Marknadsplan för att Hälsoalliansen ska kunna nå detta mål. Marknadsplanen är uppdelad i fyra delar: situationsanalys, affärsidé, målformulering samt handlingsplan.

Underlag till marknadsplan för Fico Store

Syfte: Syftet med denna uppsats är att utveckla ett underlag till en Marknadsplan för klädbutiken Fico Store som ska ligga till grund för ett försök att öka konsumtionsnivån hos de befintliga kunderna, som infattas av både stamkunder och sällankunder.Metod: Vi har valt att använda oss av både en kvalitativ metod i form av en intervju samt en kvantitativ metod i form av en enkät. De har tillsammans redovisats i empirikapitlet i form av text och diagram efter att materialet kodats och bearbetats. Analyser har gjorts löpande i empirikapitlet och i strategikapitlet där empiri har ställts emot teori.Resultat & slutsats: Tydlig positionering och arbete med kundrelationer är av största vikt för en mindre fristående butik. Vår studie visar också att det är svårt att rikta sig mot en viss kundgrupp då samma kläder kan falla många i smaken oavsett ålder. Val av sortiment påverkar i hög grad hur butikens positionering uppfattas.

Marknadsföringsverktyg : Ideella idrottsföreningar

Syftet med uppsatsen var att skapa en förståelse för vilka marknadsföringsverktyg ideella idrottsföreningar använde. Därefter stämma av med den befintliga teorin och om möjligt ge ett teoretiskt bidrag till marknadsföringsteorierna utifrån ideella idrottsföreningars synvinkel.Teorierna inom sportmarknadsföring anger i dagsläget att de vanligaste marknadsföringsverktygen är; direktmarknadsföring, annonsering, sponsring, personlig försäljning, sales promotion och public relations. I analysen framkom det att ideella idrottsföreningar till viss del använde alla de ovanstående marknadsföringsverktygen, men att det mest frekventa tillvägagångssättet vid marknadsföring var annonser i tryckt media. Det uppkom även att ideella idrottsföreningarna använde word?of-mouth (WOM) och sina egna hemsidor vid sin marknadsföring.

Sund positionering för IP-telefonioperatörer

SammanfattningUppsatsen's titel: Sund positionering för IP-telefonioperatörerSeminariedatum: 4 juni, 2008Ämne/Kur's: FEKP01, Examensarbete på magisternivå, 15 poängFörfattare: Andrea's Dehlin, andrea's.dehlin.238@student.lu.se och Albin Wennerström, albin_percy@spray.seHandledare: Per-Hugo SkärvadNyckelord: IP-telefoni, telefonoperatörer, bredbandstelefoni, strategisk Marknadsplan, generativa relationer, strategiSyfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur IP-telefonioperatörer kan positionera sig för att ta sig in påtelefonimarknaden.Metod: Arbetet kommer att ha både ett induktivt och ett deduktivttillvägagångssätt, och vi har genomfört en kvalitativ studie, därvi med hjälp av semistrukturerade intervjuer undersöker tvåIP-telefonioperatör.Teori: Teorin tar sin utgångspunkt i Strategic Marketing Plan,Innovation Ecosystem, Generative Relation's, The Delta Modeloch hur teknologier blir marknaden's standard.Empiri: Det empiriska materialet är insamlat genom intervjuer medföretag verksamma inom IP-telefonimarknaden och enbranschexpert. Även rapporter från Post & telestyrelsen haranvänt's som sekundärdata.Resultat: Våra resultat visar att IP-telefonioperatörerna har godaförutsättningar att lycka's, men det kräv's att de blir bättre påatt utnyttja sina kundrelationer, att de bygger generativarelationer med andra företag, att de utnyttjar sin höga kunskapinom IP-teknologi och att de även undersöker alternativastrategier som kan vara användbara om marknaden skiftar..

Kulturhuvudstad 2014 : Sveriges kandiderande städer och deras initiala tankar och agerande

Kulturen har i dagens samhälle växt sig allt starkare och ett exempel på det är införandet av evenemanget Europas kulturhuvudstad i mitten på 1980-talet. Under de cirka tjugo år som gått sedan detta infördes har arrangemanget växt sig större och större från år till år. År 2014 är det Sveriges och Lettlands tur att ta hand om detta evenemang och i Sverige finns redan nu fyra kandiderande städer: Umeå, Lund, Gävle och Kalmarregionen.Problemformuleringen i uppsatsen är vad de kandiderande städerna gör för att bli nominerade som Sveriges kulturhuvudstad utifrån en strategisk Marknadsplan och varumärkesbyggande åtgärder. Syftet som ställdes upp var: att skapa en förståelse för att sedan jämföra de svenska städer som hittills har uppgett att de kommer att kandidera och att ta reda på hur de ansvariga i respektive stad tänker och agerar i inledningsfasen av denna satsning. Syftet utgick från projektledarnas synvinkel och därmed togs ett projektledarperspektiv.

Kulturhuvudstad 2014 : Sveriges kandiderande städer och deras initiala tankar och agerande

Kulturen har i dagens samhälle växt sig allt starkare och ett exempel på det är införandet av evenemanget Europas kulturhuvudstad i mitten på 1980-talet. Under de cirka tjugo år som gått sedan detta infördes har arrangemanget växt sig större och större från år till år. År 2014 är det Sveriges och Lettlands tur att ta hand om detta evenemang och i Sverige finns redan nu fyra kandiderande städer: Umeå, Lund, Gävle och Kalmarregionen.Problemformuleringen i uppsatsen är vad de kandiderande städerna gör för att bli nominerade som Sveriges kulturhuvudstad utifrån en strategisk Marknadsplan och varumärkesbyggande åtgärder. Syftet som ställdes upp var: att skapa en förståelse för att sedan jämföra de svenska städer som hittills har uppgett att de kommer att kandidera och att ta reda på hur de ansvariga i respektive stad tänker och agerar i inledningsfasen av denna satsning. Syftet utgick från projektledarnas synvinkel och därmed togs ett projektledarperspektiv.

Marknadsplanen ? En tillämpning av praktiska och teoretiska analyser konkretiserade till främjade av en nyetablerad verksamhet

Företag söker hela tiden möjligheter att nå ut med sina tjänster och produkter till sina kundermen detta kan bli kostsamt projekt om man inte använder sina marknadsföringsresurser på rättsätt. Att fler företag nämner ordet ?kostadseffektivitet? visar att företag idag är medvetna omatt massmarknadsföring med samma koncept till samtliga målgrupper kan stå företagen dyrt.Mängder av information som når oss konsumenter slängs direkt i soptunnan utan att den gesnågon uppmärksamhet. För att undvika detta är det därför bra att göra en Marknadsplan. EnMarknadsplan kan med fördel göras av både ett etablerat företag som vid en nyetablering föratt se marnadsförhållandens potential.

Urban Outfitters - En Extensiv Marknadsplan

Som Göteborgs marknad ser ut idag erbjuder utbudet både en bredd och ett djup. Många butiker ligger tillgängliga i eller med närhet till stadens centrum. Då det inte direkt finns en lucka i marknaden är det metavärdet och produktmixen som avgör valet av varumärke för konsumenten. Tanken med vår rapport är att undersöka möjligheten att expandera den redan existerande butikskedjan Urban Outfitters också till Göteborg. Vi vill därför undersöka Göteborgskonsumentens inköpsbeteende samt vilket som är den bästa lokaliseringen av en butik .

Underlag till marknadsplan för Umeå Studentkår : inför avskaffandet av kårobligatoriet

Today it is mandatory for every college or university student to pay a union fee to their student?s union. The fee is mandatory and is a payment for writing examinations, receiving grades. The fees purpose is also intended to secure the education quality and student influence. In the presence of the abolishment of the union fee the Swedish student?s unions stand before an uprising competition between themselves and most likely a decrease in membership.

En guide till en guide : en förstudie till lanseringen av en barnvagnsguide i Stockholms city

Syftet med denna uppsats är att göra en förstudie av marknaden inför en eventuell lansering av en guide för föräldrar med barnvagn i Stockholms innerstad. Vår uppdragsgivare, Prampushers, är ett Hongkongbaserat företag som vill få en indikation på huruvida Stockholm utgör en framtida marknad. Till vår hjälp har vi bland annat gjort en marknadsundersökning där vi har intervjuat föräldrar med småbarn för att få en bättre insikt inför lanseringen. Utifrån denna i kombination med identifiering av konkurrenter samt undersökning av marknadens storlek har vi bland annat presenterat ett förslag till Marknadsplan för guiden..

Den lilla marknadsplanen ? konsten att kombinera innovation och kreativitet med planering i små företag

I dagens samhälle ökar intresset för, och vikten av, småföretagande alltmer. För den enskilde entreprenören handlar det om att en dröm kan gå i uppfyllelse, medan det för hela samhället innebär ett bidrag till ökad tillväxt. En viktig aspekt i sammanhanget är att små företag behöver byggas upp på ett sätt som ger en hållbar utveckling på lång sikt.Att utforma en Marknadsplan kan hjälpa företag att definiera verksamheten och identifi-era konkurrensfördelar. Planen är därmed ett verktyg för att nå lönsamhet och utveckling på lång sikt. Uppfattningen i litteraturen är dock att Marknadsplanering inte är generellt tillämpbart i alla typer av företag.

Marknadsföring av en småskalig turismverksamhet på landsbygden : En kvalitativ studie av marknadsföringsarbetet hos turismverksamheterna i Butorp

Då allt fler människor väljer att bosätta sig i stadsmiljöer med närhet till service så som skolor och affärer, blir konsekvensen att landsbygden alltmer avfolkas. Ett sätt att hålla orter på landsbygden levande kan då vara att göra en satsning på småskalig turismverksamhet. Turismutveckling på landsbygden är en möjlighet eftersom många lockas att vistas i lands-bygdsmiljöer på sin fritid, då det i dessa områden finns god tillgång till traditionella natur- och kulturmiljöer, vilket stadsmiljöer inte kan erbjuda i samma utsträckning. Något som är viktigt för att lyckas med en sådan verksamhet på en plats som kan uppfattas ligga avsides, är att nå ut till potentiella besökare och fånga deras uppmärksamhet. Detta kan innebära svårig-heter för en mindre organisation som har begränsade resurser och marknadsföringskunskaper.

1 Nästa sida ->