Sök:

Underlag till marknadsplan för Fico Store


Syfte: Syftet med denna uppsats är att utveckla ett underlag till en marknadsplan för klädbutiken Fico Store som ska ligga till grund för ett försök att öka konsumtionsnivån hos de befintliga kunderna, som infattas av både stamkunder och sällankunder.Metod: Vi har valt att använda oss av både en kvalitativ metod i form av en intervju samt en kvantitativ metod i form av en enkät. De har tillsammans redovisats i empirikapitlet i form av text och diagram efter att materialet kodats och bearbetats. Analyser har gjorts löpande i empirikapitlet och i strategikapitlet där empiri har ställts emot teori.Resultat & slutsats: Tydlig positionering och arbete med kundrelationer är av största vikt för en mindre fristående butik. Vår studie visar också att det är svårt att rikta sig mot en viss kundgrupp då samma kläder kan falla många i smaken oavsett ålder. Val av sortiment påverkar i hög grad hur butikens positionering uppfattas. Olika syn på service bland olika kundgrupper, stamkunder är mer angelägna om service än sällankunder.Förslag till fortsattforskning: En jämförande studie vad gäller kunder och deras beteende mellan olika konkurrenter inom branschen. Ytterligare en intressant studie tycker vi skulle vara att se hur de stora kedjorna reagerar mot små fristående butiker.Uppsatsens bidrag: Uppsatsen har framförallt bidragit med kunskap om Ficos nuvarande kunder samt kundernas uppfattningar och behov. Vi tror att studien är en bra grund för Ficos arbete med en framtida marknadsplan.

Författare

Emil Malmgren Rajala Peter Lövgren

Lärosäte och institution

Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..