Sök:

Marknadsföringsverktyg

Ideella idrottsföreningar

Syftet med uppsatsen var att skapa en förståelse för vilka marknadsföringsverktyg ideella idrottsföreningar använde. Därefter stämma av med den befintliga teorin och om möjligt ge ett teoretiskt bidrag till marknadsföringsteorierna utifrån ideella idrottsföreningars synvinkel.Teorierna inom sportmarknadsföring anger i dagsläget att de vanligaste marknadsföringsverktygen är; direktmarknadsföring, annonsering, sponsring, personlig försäljning, sales promotion och public relations. I analysen framkom det att ideella idrottsföreningar till viss del använde alla de ovanstående marknadsföringsverktygen, men att det mest frekventa tillvägagångssättet vid marknadsföring var annonser i tryckt media. Det uppkom även att ideella idrottsföreningarna använde word?of-mouth (WOM) och sina egna hemsidor vid sin marknadsföring. De två tillvägagångssätten blev ett bidrag till teorin.Teorierna inom sportmarknadsföring behandlar främst försäljning av sportprodukter och sporttjänster. Ideella idrottsföreningar ?säljer? däremot utövandet av en idrott. Med facit i hand bör det därför utvecklas teorier som är inriktade på idrottsmarknadsföring.På grund av tidsbrist har de ideella idrottsföreningarna inte haft någon möjlighet att utforma en välutvecklad marknadsplan. Det finns därmed en önskan om en teoriutveckling, kring hur en förenklad och tidseffektiv marknadsplan skulle kunna utarbetas.

Författare

Maria Helgen Erica Severin

Lärosäte och institution

Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..