Sök:

Marknadsplanen ? En tillämpning av praktiska och teoretiska analyser konkretiserade till främjade av en nyetablerad verksamhet


Företag söker hela tiden möjligheter att nå ut med sina tjänster och produkter till sina kundermen detta kan bli kostsamt projekt om man inte använder sina marknadsföringsresurser på rättsätt. Att fler företag nämner ordet ?kostadseffektivitet? visar att företag idag är medvetna omatt massmarknadsföring med samma koncept till samtliga målgrupper kan stå företagen dyrt.Mängder av information som når oss konsumenter slängs direkt i soptunnan utan att den gesnågon uppmärksamhet. För att undvika detta är det därför bra att göra en marknadsplan. Enmarknadsplan kan med fördel göras av både ett etablerat företag som vid en nyetablering föratt se marnadsförhållandens potential. I planen sker olika analyser om både interna ochexterna förutsättningar. Vilken strategi ska användas och konkretisering av denna strategigenom verkställande av en handlingplan följer därefter i marknadsplansprocessen somavslutas med uppföjning som visar hur resultatet av handlingsplanen blev.Vår uppsats behandlar den arbetsgång vid upprättande av en marknadsplan för att finna ompotential till en nyetablerad verksamhet inom träningscenter finns. Den rådande marknadenför verksamheten har beaktats men mycket nysamlad data har fått fokus eftersom dennanyetablering skiljer sig en del gentemot befintliga avseende område och målgrupp. Attupprätta en marknadsplan är till stor del ett praktiskt arbete men vi har försökt ställa dessapraktiska delar vid jämförelse till det teoretiska inom området. Vid vissa analyser har detdäremot varit teorin som har beaktats i första hand som sedan blivit emirisktundersökningsområde för oss. Arbetsprocessen som skett har även gjort anspråk på denmodell som vår uppdragsgivare har till sitt förfogande i deras verksamhet. Denna modell kandock mycket likt teoretiska begrepp antas snarlika gällande processen när en marknadsplanska utföras. Genom jämförelser mellan olika författare och deras sätt att behandla ett företagsframväxt på marknaden tycks likartade begrepp och strategier användas och därför råderingen tvekan att marknadsplansprocessen lyckade koncept.Det främsta syftet med uppsatsen var för oss att ta hitta ett marknadsegment som skulle passaen nyetablering av ett träningscenter samt där finna om det fanns någon efterfrågan. Vidaregällde det för oss att bestämma den kanal som skulle användas för att nå ut till vår valdamålgrupp. Genom kvantitativa undersökningar på befintliga träningscenter fick vi enbakgrund om företaget och nuvarande kunders preferenser. Detta följdes därefter medpersonliga intervjuer på plats där vi trodde vår bestämda målgrupp befann sig. Vi valde ocksåatt göra en personlig intervju för att få in ytterligare information om verksamheten och dessrådande läge.Av ovanstående analyser kunde slutsats dras att bästa marknad att etablera sig på är Nödingeutanför Göteborg samt att målgruppen 15-30 år nås bäst genom att använda affischer medsms-teknik som kanal. Denna marknadsföringsåtgärd är tänkt att sedan fungera viduppföljning av kunder eftersom ett kundregister lätt kan skapas med hjälp av telefonnummer.

Författare

Anna Nilsson Ida Radjaian

Lärosäte och institution

Högskolan i Borås/Institutionen för Data- och affärsvetenskap (IDA)

Nivå:

Detta är en C-uppsats.

Läs mer..