Sök:

Marknadsföring av en småskalig turismverksamhet på landsbygden

En kvalitativ studie av marknadsföringsarbetet hos turismverksamheterna i Butorp


Då allt fler människor väljer att bosätta sig i stadsmiljöer med närhet till service så som skolor och affärer, blir konsekvensen att landsbygden alltmer avfolkas. Ett sätt att hålla orter på landsbygden levande kan då vara att göra en satsning på småskalig turismverksamhet. Turismutveckling på landsbygden är en möjlighet eftersom många lockas att vistas i lands-bygdsmiljöer på sin fritid, då det i dessa områden finns god tillgång till traditionella natur- och kulturmiljöer, vilket stadsmiljöer inte kan erbjuda i samma utsträckning. Något som är viktigt för att lyckas med en sådan verksamhet på en plats som kan uppfattas ligga avsides, är att nå ut till potentiella besökare och fånga deras uppmärksamhet. Detta kan innebära svårig-heter för en mindre organisation som har begränsade resurser och marknadsföringskunskaper. För att lyckas med att nå ut är en effektiv marknadsföring, i vilken de resurser som finns ut-nyttjas på bästa sätt, viktig.Syftet med denna uppsats är att beskriva marknadsföringsarbetet hos en småskalig turismaktör på landsbygden och analysera hur väl det stämmer överens med det rekommenderade inne-hållet i en marknadsplan. Uppsatsen bygger på undersökning av en småskalig turismverk-samhet på en värmländsk landsbygdsort (Butorp) där besökare erbjuds olika aktiviteter så som fiske och ridning samt boende, café, vandringsleder med mera.För att uppfylla vårt syfte har vi genomfört en kvalitativ undersökning med personliga inter-vjuer. Vi genomförde sammanlagt fem intervjuer med representanter för olika verksamheter i Butorp. Första intervjun gjordes med ordföranden för det aktiva byalaget som ligger bakom turismutvecklingen på platsen. Sedan intervjuade vi representanter för tre av de fem under-grupperna som finns till Butorps byalag samt en representant för föreningen Butorpsryttarna. De tre av byalagets fem undergrupper, som vi valde ut utifrån kriteriet att deras verksamhet skulle vara någon typ av turismverksamhet, är Butorps ädelfiske, Butorps sommarcafé och boendet Björnvålsfallet.För Butorp som helhet finns idag inte någon formell marknadsplan, men då vi i våra inter-vjuer utgick från en marknadsplans struktur kunde vi ändå sammanställa de tankar och idéer som respondenterna har kring de ingående delarna i en sådan. Undersökningens resultat visade att det finns en god gemenskap och samarbetsvilja i Butorp som utgör en god grund för en lyckad turismutveckling när det gäller att locka besökare till platsen. Många olika typer av besökare kommer till Butorp, gamla som unga och med olika nationaliteter, även om svenskar är den mest förekommande nationaliteten. När det gäller konkurrenter nämns inga specifika och respondenterna betonar vikten av att samarbeta istället för att konkurrera ut varandra. Mycket i Butorp skulle kunna vidareutvecklas enligt respondenterna, men det som gör det svårt att komma så mycket längre är att allting drivs ideellt. Denna situation gör att de upp-satta målen som finns för de olika verksamheterna mestadels handlar om att driva allting som det gjorts tidigare. Många av respondenterna menar att det har gått över förväntan med de olika verksamheterna och att de därför är glada om de kan hålla allting vid liv som de i nuläget hittills har gjort. Hur de ska uppnå målen är enligt respondenterna att fortsätta med den marknadsföring som gjorts tidigare, vilket i stort sett sker gemensamt genom egna fram-tagna broschyrer och tryckt material, annonsering samt Internet.

Författare

Sabina Nilsson Madeleine Pettersson

Lärosäte och institution

Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Nivå:

Detta är en C-uppsats.

Läs mer..