Sök:

Sökresultat:

106 Uppsatser om Abort - Sida 1 av 8

Betydelsen av vårdpersonalens attityder vid abort

Bakgrund: Abort är en känslomässigt laddad fråga som väcker starka känslor världen över. Frågan om Abort är ofta fylld med etiska och moraliska värderingar och ställningstaganden för alla som är inblandade. För att en god och säker vård samt ett bra bemötande ska kunna ges till kvinnor som genomgår en Abort är det viktigt att vårdpersonalen handlar på ett etiskt och moraliskt riktigt sätt.Syfte: Syftet med studien var att belysa vårdpersonalens bemötande av kvinnor som genomgår en Abort.Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie. Tretton artiklar motsvarade studiens syfte.Resultat: Resultatet av litteraturstudie visade att vårdpersonal i västländer till stor del var positiva till Abort. Vårdpersonalen upplevde etiska dilemman vilka för det mesta berodde på kvinnornas orsaker till Abort och hur långt in i graviditeten kvinnorna var då de genomgick en Abort.

Sjuksköterskans upplevelse av omvårdnaden kring kvinnor som söker för abort : en allmän litteraturstudie

Bakgrund: Abort har förekommit i alla tider och idag utförs Abort lagligt på mångaställen i världen. Abort innebär att avsluta en graviditet och i norden ökar antaletAborter, trots tillgång till preventivmedel. Anledningen till att kvinnor väljer attgenomföra en Abort kan vara många och huvudorsaken är en dålig eller ingen relationmed fadern. Att besluta sig att genomgå en Abort är för många inte enkelt och där blirsjuksköterskans stödjande omvårdnad viktig. Därför är det av stor vikt att ta redasjuksköterskornas upplevelser av omvårdnaden i Abort situationer.

Sjuksköterskors och barnmorskors syn på abort : En litteraturstudie

Vårdpersonalens bemötande och deras förmåga att tillgodose fysiska, emotionella och existentiella behov, har betydelse för hur kvinnor upplever vården i samband med en Abort. Syftet med den här litteraturstudien var att undersöka sjuksköterskors och barnmorskors syn på Abort och vården som ges i samband med Abort. Systematiska sökningar i databaserna: PubMed, Cochrane, CINAHL, och Scopus mynnande ut tio vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att de flesta sjuksköterskor och barnmorskor ansåg att det är kvinnors fria rätt att besluta om Abort. Deras uppgift är att respektera och stötta kvinnan i hennes beslut.

Kvinnors upplevelse av abort : En litteraturstudie om kvinnors känslor och svårigheter i samband med sin inducerade abort

Kvinnor som genomgår en inducerad Abort är inte en homogen grupp, utan var och en har en egen personlighet och historia som påverkar deras upplevelse. Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelse av sin inducerade Abort. Metoden var litteraturstudie med kvalitativ ansats. Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades. Resultatet visade att kvinnor upplevde negativa känslor i samband med sin Abort, de vanligaste känslorna som uttrycktes i ord var; orättvisa, sorg, vemod, tomhet, ånger, upprördhet, depression, skuld och förtvivlan.

Att leva med gastrostomi : ur ett psykosocialt perspektiv

Bakgrund: Abort har förekommit i alla tider och idag utförs Abort lagligt på mångaställen i världen. Abort innebär att avsluta en graviditet och i norden ökar antaletAborter, trots tillgång till preventivmedel. Anledningen till att kvinnor väljer attgenomföra en Abort kan vara många och huvudorsaken är en dålig eller ingen relationmed fadern. Att besluta sig att genomgå en Abort är för många inte enkelt och där blirsjuksköterskans stödjande omvårdnad viktig. Därför är det av stor vikt att ta redasjuksköterskornas upplevelser av omvårdnaden i Abort situationer.

Abort n Go. : Med fullständiga rättigheter

Abort ?n GO is a design project within the crossing boundaries of Critical Design and IndustrialDesign.The contemporary discourse on Abortion is problematic, and infected by double norms. Thesenorms may cause feelings of guilt and shame in women who have an Abortion. The Abortion rightis built upon conflicting standpoints; one is that women have right to have an Abortion, withoutbeing questioned. Second is the notion that Abortion is something that should be avoided, implyingthat you?ve done something wrong if you have had an Abortion.With this project and physical product I want to explore and discuss the contemporary discourseon Abortion in Sweden.

Teamträning - ett sätt att öka patientsäkerheten : en enkätstudie över personalens upplevelser av teamträning

Bakgrund: Abort har förekommit i alla tider och idag utförs Abort lagligt på mångaställen i världen. Abort innebär att avsluta en graviditet och i norden ökar antaletAborter, trots tillgång till preventivmedel. Anledningen till att kvinnor väljer attgenomföra en Abort kan vara många och huvudorsaken är en dålig eller ingen relationmed fadern. Att besluta sig att genomgå en Abort är för många inte enkelt och där blirsjuksköterskans stödjande omvårdnad viktig. Därför är det av stor vikt att ta redasjuksköterskornas upplevelser av omvårdnaden i Abort situationer.

Kvinnors upplevelse av abort - En litteraturstudie om kvinnors känslor och svårigheter i samband med sin inducerade abort

Kvinnor som genomgår en inducerad Abort är inte en homogen grupp, utan var och en har en egen personlighet och historia som påverkar deras upplevelse. Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelse av sin inducerade Abort. Metoden var litteraturstudie med kvalitativ ansats. Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades. Resultatet visade att kvinnor upplevde negativa känslor i samband med sin Abort, de vanligaste känslorna som uttrycktes i ord var; orättvisa, sorg, vemod, tomhet, ånger, upprördhet, depression, skuld och förtvivlan.

Avvikelser

Den här studien har sin utgångspunkt i en debatt om fosterdiagnostik och Abort som fördes i Läkartidningen under slutet av 1970-talet. Likväl handlar den om en tid av historiska förändringar, om Abort- och steriliseringspolitik i 1900-talets Sverige, och om en argumentation som aldrig förändras. I form av en diskursanalys har jag, utifrån maktteoretiska begrepp undersökt hur man genom skriftlig formulering och argumentation i Läkartidningen strävat efter att upprätthålla maktrelationer och könsmaktsordning i samhället..

Riskfaktorer för trycksår vid planerade neurokirurgisk operation som varar längre än fyra timmar

Bakgrund: Abort har förekommit i alla tider och idag utförs Abort lagligt på mångaställen i världen. Abort innebär att avsluta en graviditet och i norden ökar antaletAborter, trots tillgång till preventivmedel. Anledningen till att kvinnor väljer attgenomföra en Abort kan vara många och huvudorsaken är en dålig eller ingen relationmed fadern. Att besluta sig att genomgå en Abort är för många inte enkelt och där blirsjuksköterskans stödjande omvårdnad viktig. Därför är det av stor vikt att ta redasjuksköterskornas upplevelser av omvårdnaden i Abort situationer.

Erfarenheter av abort ? män och kvinnors skildringar : En litteraturstudie

Den nuvarande svenska Abortlagen infördes 1975. Lagen innebär att kvinnan har rätt att avbryta graviditeten fram till vecka 18. År 2006 genomfördes totalt 36 045 Aborter. Litteraturstudiens syfte var att beskriva män och kvinnors upplevelser i samband med Abort. Studien baserades på totalt åtta vetenskapliga artiklar.

Sanningen ligger i tolkarens öga : den katolska kyrkan respektive den protestantiska inriktningens syn på abort

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och jämföra hur den protestantiska inriktningen respektive den katolska kyrkans etik ser ut rörande ställningstagandet till Abort. Vidare är syftet att se vad dessa etiska ställningstaganden får för konsekvenser i respektive samhälle.Frågeställningarna jag avser undersöka är:Hur ser den protestantiska inriktningen respektive den katolska kyrkans etik ut rörande Abort?Hur lyder deras respektive ställningstaganden?Vad skiljer dem åt?Vilka likheter finns?Vad får detta för konsekvenser i respektive samhälle idag?.

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda kvinnor som genomgår en planerad abort : En litteraturöversikt

Bakgrund: Abort innebär att en redan etablerad graviditet avbryts. Planerad Abort avser en Abort som är framkallad. Livmodern utryms via läkemedelsinducerad metod eller med ett kirurgiskt ingrepp. Abort styrks av Abortlagen som innebär att Abort får utföras till och med graviditetsvecka 18. Efter graviditetsvecka18 krävs ett godkännande från Socialstyrelsen.

Kvinnors upplevelser av att ha genomgått en abort : Från graviditetsbeskedet till efter att aborten har genomförts - En litteraturstudie

Bakgrund: Under år 2006 genomfördes det 36 045 Aborter i Sverige. Var fjärde känd graviditet avslutas med en Abort. Statistiskt sett innebär det att varannan svensk kvinna genomfor en Abort under sin livstid. I januari 2008 kommer en ändring i Sveriges Abortlag att träda i kraft, vilket innebär att utländska kvinnor får tillåtelse att komma till Sverige för att genomgå en Abort. Samhället betraktar fortfarande Abort som tabubelagt och som en nödlösning bland riskgrupper.

Kvinnors upplevelser av att ha genomgått en abort - Från graviditetsbeskedet till efter att aborten har genomförts - En litteraturstudie

Bakgrund: Under år 2006 genomfördes det 36 045 Aborter i Sverige. Var fjärde känd graviditet avslutas med en Abort. Statistiskt sett innebär det att varannan svensk kvinna genomfor en Abort under sin livstid. I januari 2008 kommer en ändring i Sveriges Abortlag att träda i kraft, vilket innebär att utländska kvinnor får tillåtelse att komma till Sverige för att genomgå en Abort. Samhället betraktar fortfarande Abort som tabubelagt och som en nödlösning bland riskgrupper.

1 Nästa sida ->