Sök:

Kvinnors upplevelse av abort

En litteraturstudie om kvinnors känslor och svårigheter i samband med sin inducerade abort


Kvinnor som genomgår en inducerad abort är inte en homogen grupp, utan var och en har en egen personlighet och historia som påverkar deras upplevelse. Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelse av sin inducerade abort. Metoden var litteraturstudie med kvalitativ ansats. Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades. Resultatet visade att kvinnor upplevde negativa känslor i samband med sin abort, de vanligaste känslorna som uttrycktes i ord var; orättvisa, sorg, vemod, tomhet, ånger, upprördhet, depression, skuld och förtvivlan. Kvinnorna upplevde även positiva känslor som; lättnad, mognad, samt att de fått en djupare självkännedom och ett starkare självförtroende. Många av kvinnorna upplevde dessutom att de, efter genomförd abort, fick en djupare kontakt med sin partner och en inre mognad i sig själva. Ur resultatet kan slutsatsen dras att kvinnors upplevelse i samband med sin abort oftast upplevs med både negativa och positiva känslor. Kvinnans upplevelse är individuell, men många upplevelser är gemensamma.

Författare

Anna Ohlin Johanna Panzar

Lärosäte och institution

Sektionen för hälsa

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..