Sök:

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda kvinnor som genomgår en planerad abort

En litteraturöversikt


Bakgrund: Abort innebär att en redan etablerad graviditet avbryts. Planerad abort avser en abort som är framkallad. Livmodern utryms via läkemedelsinducerad metod eller med ett kirurgiskt ingrepp. Abort styrks av abortlagen som innebär att abort får utföras till och med graviditetsvecka 18. Efter graviditetsvecka18 krävs ett godkännande från Socialstyrelsen. Moraliska aspekter kan knytas an till abort och kvinnor som söker abort kan vara moraliskt plågade av vad som är rätt och fel. Sjuksköterskor medverkar i en stor del av abortprocessen som innefattar rådgivning, administration av läkemedel, smärtlindring och efterkontroller. Sjuksköterskor får inte påverka kvinnans beslut till abort.Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda kvinnor som genomgår en planerad abort.Metod: En litteraturöversikt i enlighet med Friberg har gjorts. Åtta vetenskapliga artiklar valdes. Samtliga visade sig vara av kvalitativ forskning och design.Resultat: Sjuksköterskor upplevde abortvården som utmanande, både emotionellt och moraliskt. Återkommande och sen abort är något som tycks påverka sjuksköterskor. Trots detta så strävar sjuksköterskor efter att driva en kvinnocentrerad vård med fokus på kvinnan som patient och inte fostret. De accepterar och stödjer kvinnans beslut och förhåller sig till att det är kvinnans rättighet att få en önskad abort utförd. Brist på stöd och support upplevdes,samtidigt som sjuksköterskor upplevde att  de går mot en mer aktiv roll med ökad involvering inom abortvården.Diskussion: Metod och resultatet diskuteras och utvärderas. Resultatet diskuteras utifrån nya artiklar samt med förankring i Joyce Travelbee?s omvårdnadsteori.

Författare

Anna-Karin Heikkilä

Lärosäte och institution

Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..