Sök:

Sjuksköterskors och barnmorskors syn på abort

En litteraturstudie


Vårdpersonalens bemötande och deras förmåga att tillgodose fysiska, emotionella och existentiella behov, har betydelse för hur kvinnor upplever vården i samband med en abort. Syftet med den här litteraturstudien var att undersöka sjuksköterskors och barnmorskors syn på abort och vården som ges i samband med abort. Systematiska sökningar i databaserna: PubMed, Cochrane, CINAHL, och Scopus mynnande ut tio vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att de flesta sjuksköterskor och barnmorskor ansåg att det är kvinnors fria rätt att besluta om abort. Deras uppgift är att respektera och stötta kvinnan i hennes beslut. Ett flertal faktorer och omständigheter påverkar sjuksköterskors och barnmorskors syn på abort; tidigare erfarenheter (personliga och yrkesmässiga), trosuppfattning, längden på graviditeten, och om abort anses användas som ett preventivmedel. Våldtäkt, ung ålder och missbildning hos fostret är faktorer som ökar förståelsen och acceptansen för abort. Genom olika copingstrategier har sjuksköterskorna och barnmorskorna utvecklat sätt att hantera sina känslor, i syfte att upprätthålla ett professionellt förhållningsätt. God omvårdnad och gott bemötande ansåg de var viktigare än deras egna känslor.

Författare

Melina Anderén George Foo

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..