Sök:

Att leva med gastrostomi

ur ett psykosocialt perspektiv


Bakgrund: Abort har förekommit i alla tider och idag utförs abort lagligt på mångaställen i världen. Abort innebär att avsluta en graviditet och i norden ökar antaletaborter, trots tillgång till preventivmedel. Anledningen till att kvinnor väljer attgenomföra en abort kan vara många och huvudorsaken är en dålig eller ingen relationmed fadern. Att besluta sig att genomgå en abort är för många inte enkelt och där blirsjuksköterskans stödjande omvårdnad viktig. Därför är det av stor vikt att ta redasjuksköterskornas upplevelser av omvårdnaden i abort situationer. Syfte: Syftet var attöka kunskapen om hur sjuksköterskor upplever omvårdnaden av kvinnor som söker förabort. Metod: En allmän litteraturstudie som bygger på 13 vetenskapligaoriginalartiklar. Resultat: Det bildades två huvudkategorier; Stöd vid beslut om abort &Omvårdnad efter beslut om abort. Under andra huvudkategorin bildades sedan fyrasubkategorier. Slutsats: Sjuksköterskors känslor kan påverka omvårdnaden av kvinnorsom söker för abort. Vidare forskning kring sjuksköterskan och hur hennes känslor,privatliv, fördomar och upplevelser påverkar henne i sitt omvårdnadsarbete, behövs

Författare

Annie Faustino Marie Viper

Lärosäte och institution

Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..