Sök:

Sökresultat:

106 Uppsatser om Abort - Sida 2 av 8

Kvinnors upplevelse av vård samt personals attityder till inducerad abort.

Bakgrund: Nära hälften av alla svenska kvinnor genomgår någon gång i livet en Abort och ungefär 1 av 4 kända graviditeter avslutades under 2009 genom Abort. Det är ett kontroversiellt och laddat ämne som berör, väcker känslor, åsikter och existentiella frågor hos många. Sedan 35 år tillbaka får kvinnor i Sverige själva bestämma om de vill genomföra en Abort och rätten till fri Abort ses generellt sett som en självklarhet. Syftet med detta arbete är att beskriva kvinnors upplevelse av vård vid en inducerad Abort samt belysa faktorer som kan påverkar vårdpersonals attityder gentemot Abort. Metod: Detta arbete är en litteraturstudie med ett flertal kvalitativa och kvantitativa studier från Sverige och Storbritannien, några enstaka från USA samt en från Danmark.

Yttre och inre faktorers påverkan på sjuksköterskors och annan vårdpersonals attityder om inducerad abort

Yttre och inre faktorers påverkan på sjuksköterskors och annan vårdpersonals attityder om inducerad Abort. Bakgrund: Abortfrågan är kontroversiell ur en internationell aspekt. Kvinnors rätt till sin sexuella hälsa begränsas när de nekas vård vid Abort. Vårdpersonalen bör främja kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa. Syftet med studien är att belysa vilka faktorer som påverkar sjuksköterskors och annan vårdpersonals attityder om inducerad Abort.

Abort eller barnamord : svenska och irländska journalisters rapportering om abort

I denna studie undersöks hur journalister på Sveriges och Irlands största dagstidningar, Dagens Nyheter och Irish Independent, rapporterar om Abort under perioden 1 januari - 1 augusti 2012. Studiens teoretiska utgångspunkt har inspirerats av Jesper Strömbäcks teori om mediernas gestaltningsmakt. Carol Lee Bacchis ?What´s the problem?-approach har gett en förståelse för att Abortfrågan ses på olika sätt i olika delar av världen. Bill Kovach och Tom Rosenstiels journalistiska riktlinjer har varit utgångspunkt för vad som förväntas av yrkesverksamma journalister världen över.

Föreställningar om abort och de kvinnor som aborterade : Statens offentliga utredningar 1944 samt 1953

Uppsatsen handlar om 1944 samt 1953 års Statens offentliga utredningars föreställningar om Abort och de som genomgick detta ingrepp, hur deras sociala situation såg ut samt i vilka sammanhang männen omnämndes. De använda källorna är alltså Betänkande i Abortfrågan samt Abortfrågan. Syftet är att bidra med en historievetenskaplig undersökning om Abort eftersom de flesta forskningar har förekommit inom juridik och medicin. Studien är uppdelad i tre delar: Definitionen av Abort, De Aborterande kvinnorna och Männens roll, som tillsammans ger en helhetsbild. Yvonne Hirdmans teoretiska diskussion om genusordning och genuskontrakt fungerar som ett ramverk i min studie.

Unga kvinnors upplevelser av en abort efter graviditetsvecka 12

Att avbryta en graviditet efter vecka 12 ger upphov till olika svåra känslor hos unga kvinnor. Syftet med denna studie var att beskriva unga kvinnors upplevelser av Abort efter graviditetsvecka 12. Datainsamlingen gjordes genom att sex unga kvinnor intervjuades efter deras Abort. Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys analyserades materialet. Analysen resulterade i fyra huvudkategorier: att överväga och acceptera beslutet, att vara i behov av stöd och information, att inte förstå vad Abortprocessen innebär samt att få minnen för livet.

Kvinnors känslor efter inducerad abort.

Inom EU är det tillåtet att göra Abort som högst upp till den 24 graviditetsveckan men Sverige är det enda land i Europa som tillåter fri Abort upp till den 18 graviditetsveckan. Avbrytande av havandeskap får endast ske innan fostret utvecklats så pass mycket att det anses vara livsdugligt utanför kvinnans kropp. De olika typerna på inducerad Abort är medicinsk Abort och kirurgisk Abort. Eftersom varje kvinna har sin egen bakgrund och är olika sårbar vill författaren med denna studie undersöka kvinnors känslor efter inducerad Abort för att skapa en förståelse för vilka känslor som upplevs då känslor kan skilja sig från person till person, och för att Abort i dagens samhälle är vanligt förekommande. Syftet med denna studie var att få en förståelse om kvinnors känslor efter inducerad Abort.

Levande organdonation ? en litteraturöversikt om levande donatorers upplevelser av att donera ett organ.

Den nuvarande svenska Abortlagen infördes 1975. Lagen innebär att kvinnan har rätt att avbryta graviditeten fram till vecka 18. År 2006 genomfördes totalt 36 045 Aborter. Litteraturstudiens syfte var att beskriva män och kvinnors upplevelser i samband med Abort. Studien baserades på totalt åtta vetenskapliga artiklar.

Kvinnors känslor efter inducerad abort.

Inom EU är det tillåtet att göra Abort som högst upp till den 24 graviditetsveckan men Sverige är det enda land i Europa som tillåter fri Abort upp till den 18 graviditetsveckan. Avbrytande av havandeskap får endast ske innan fostret utvecklats så pass mycket att det anses vara livsdugligt utanför kvinnans kropp. De olika typerna på inducerad Abort är medicinsk Abort och kirurgisk Abort. Eftersom varje kvinna har sin egen bakgrund och är olika sårbar vill författaren med denna studie undersöka kvinnors känslor efter inducerad Abort för att skapa en förståelse för vilka känslor som upplevs då känslor kan skilja sig från person till person, och för att Abort i dagens samhälle är vanligt förekommande. Syftet med denna studie var att få en förståelse om kvinnors känslor efter inducerad Abort.

Avslutande av medicinsk abort på kombinerad kvinnoavdelning : Barnmorskors erfarenheter

Kvinnor har i alla tider och länder blivit oönskat gravida och valt att avsluta graviditeten genom Abort. Abortlagarna i världens alla länder ser olika ut. I vissa länder tillåts inte Abort enligt lag. Sveriges Abortlag som tillåter fri Abort trädde i kraft år 1975. I Sverige tillåts fri Abort upp till graviditetsvecka 18.

Kvinnors känslor och upplevelser efter inducerad abort : En litteraturstudie

Bakgrund: Abort är en händelse som berör många. Orsaker till avbrytande av havandeskap kan variera. Kvinnors känslor och upplevelser efter inducerad Abort är viktigt för sjukvårdspersonal att ha kunskap om.Syfte: Syftet var att belysa kvinnors känslor och upplevelser efter att ha genomgått inducerad Abort.Metod: Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie där vetenskapliga artiklar söktes genom databaser på Internet och genom manuell sökning. Nio studier användes i litteraturstudien. Artiklarna analyserades och resultatet sammanställdes utifrån Travelbee´s begrepp Lidande och Mening.Resultat: Resultatet strukturerades i underrubrikerna Mental ohälsa, Trauma, Sorg, Tankar, Hälsa, Lättnad och Självförtroende.

Sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor som genomgått medicinsk abort : En litteraturstudie

Införandet av medicinsk Abort har lett till att sjuksköterskor i högre grad än tidigare är delaktiga när Aborten utförs. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att möta kvinnor som genomgår medicinsk Abort. Sju vetenskapliga artiklar valdes ut och analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i fyra slutkategorier som var: stötta kvinnan i beslutet om Abort; relation och förhållningssätt är viktigt; arbetet medför känslomässig påverkan; attityder och fördomar gentemot Abort. Resultatet visade att sjuksköterskor erfarit att Abort är varje kvinnas eget beslut, att det är viktigt att kvinnan får stöd i både beslut och Abortprocess.

Sjuksköterskans attityder samt kvinnans upplevelser vid en inducerad abort : en litteraturstudie

Syfte; Syftet med studien var att beskriva vilken attityd sjuksköterskan har till inducerad Abort samt hur kvinnan upplever en inducerad Abort.Metod; Studien har gjorts som en litteraturstudie med deskriptiv design. Studien har baserats på 15 vetenskapliga artiklar som har sökts fram via Cinahl, Medline/Pubmed samt genom manuell sökning.Resultat; Det går inte finna någon entydig attityd till Aborter hos sjuksköterskor. Vissa har en mer positiv inställning och tycker att det är kvinnans rättighet och att sjuksköterskan ska stödja henne i detta. Samtidigt framkommer negativa attityder där sjuksköterskorna erkänner att de dömer kvinnan utifrån hennes val. En sen Abort ger dock upphov till en mer negativ attityd än en tidig.

Sjuksköterskans upplevelser och attityder av omvårdnadsarbetet med kvinnor i samband med abort samt vilka faktorer som påverkar dessa : En litteraturstudie

Bakgrund: Abort innebär att graviditeten av olika skäl avbryts. En Abort kan vara spontan eller inducerad, och den kan ske antingen medicinskt eller kirurgiskt. Sjuksköterskans roll vid en Abort är att stötta kvinnan genom hela processen.Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans attityder och upplevelser av omvårdnadsarbetet med kvinnor som genomgår en Abort samt vilka faktorer som påverkar dessa.Metod: Studien är en litteraturstudie med deskriptiv design. Studien är baserad på 13 vetenskapliga artiklar som har sökts fram genom databaserna Cinahl och PubMed.Resultat: Denna litteraturstudie visade inte på några entydiga attityder hos sjuksköterskan vad gäller Abort. Sjuksköterskan kunde känna skuld, depression och skam.

Sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av omvårdnad vid inducerad sen abort : en intervjustudie

SAMMANFATTNINGBakgrundI Sverige utförs mellan 35 000 - 40 000 Aborter varje år. Genom Abortlagen har kvinnor i Sverige rätt till fri Abort fram till och med graviditetsvecka 18. En graviditet pågår normalt i 40 veckor och delas in i tre trimestrar. Om en graviditet avbryts av sig själv kallas det för spontan Abort eller missfall. En inducerad Abort innebär att kvinnan, via medicinsk eller kirurgisk Abort får hjälp att avsluta graviditeten.

Inducerad abort och subjektiv hälsa

Mellan 30 000 till 40 000 inducerade Aborter per år har i Sverige genomförts de senaste åren. Detta innebär att en stor del av sjukvårdens patienter har genomgått eller kommit i kontakt med en Abort i sitt liv. Det är därför viktigt att allmänsjuksköterskan har god kunskap om hur en inducerad Abort kan påverka kvinnan och hennes omvärld. Allmänsjuksköterskans roll i Abortprocessen har också ökat. Därmed genomfördes en litteraturstudie på både kvalitativa och kvantitativa artiklar med syftet att belysa hur kvinnans subjektiva hälsa påverkas, över längre tid, som följd av inducerad Abort.

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->