Sök:

Kvinnors upplevelser av att ha genomgått en abort - Från graviditetsbeskedet till efter att aborten har genomförts - En litteraturstudie


Bakgrund: Under år 2006 genomfördes det 36 045 aborter i Sverige. Var fjärde känd graviditet avslutas med en abort. Statistiskt sett innebär det att varannan svensk kvinna genomfor en abort under sin livstid. I januari 2008 kommer en ändring i Sveriges abortlag att träda i kraft, vilket innebär att utländska kvinnor får tillåtelse att komma till Sverige för att genomgå en abort. Samhället betraktar fortfarande abort som tabubelagt och som en nödlösning bland riskgrupper. Syfte: Studiens syfte var att belysa kvinnors upplevelse av att ha genomgått en abort, från beskedet om graviditeten till efter den genomförda aborten. Metod: Författarna har valt att genomföra en litteraturstudie som innehåller åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Dessa granskades med hjälp av en innehållsanalys. Resultat: Det framkom att kvinnorna upplevde negativa känslor såsom skuld, skam, chock, overklighet, osäkerhet, rädsla, oro, ensamhet, övergivenhet, förvirring, ilska, frustration, ånger, sorg, tomhet, saknad och fysiska symtom. Kvinnorna upplevde även positiva känslor såsom lättnad, glädje och mognad. Slutsats: De flesta kvinnor som genomgår en abort upplever ett lidande av något slag. Sjuksköterskans och vårdpersonalens agerande spelar en stor roll för kvinnans upplevelser i samband med en abort.

Författare

Anna Mölbo Linda Strahlert

Lärosäte och institution

Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för Hälsa (HAL)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..