Sök:

Erfarenheter av abort ? män och kvinnors skildringar

En litteraturstudie


Den nuvarande svenska abortlagen infördes 1975. Lagen innebär att kvinnan har rätt att avbryta graviditeten fram till vecka 18. År 2006 genomfördes totalt 36 045 aborter. Litteraturstudiens syfte var att beskriva män och kvinnors upplevelser i samband med abort. Studien baserades på totalt åtta vetenskapliga artiklar. De analyserades med manifest innehållsanalys, och resulterade i två huvudkategorier och sex kategorier. Resultatet visade att män och kvinnor upplever abort på olika sätt. De hade dock båda som argument för abort att de vill att barnet ska växa upp i en trygg familj. De hade även ett behov att tala om beslutet av abort med vänner, familjemedlemmar eller sin partner. Kvinnorna upplevde att de fick stöd av sjukvårdspersonalen, medan männen kände sig åsidosatta. Männen och kvinnorna ansåg att beslutet om abort var bådas, men att det slutliga avgörandet var kvinnans. Männen upplevde att detta var påfrestande, men insåg att kvinnan inte kunde eller skulle tvingas till ett beslut. Det är viktigt att familj och vänner samt sjukvårdspersonal lyssnar och ger adekvat stöd till de som genomgår en abort, då de upplever många olika känslor.

Författare

Elizabeth Palm Malin Savander

Lärosäte och institution

Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

Nivå:

Detta är en C-uppsats.

Läs mer..