Sök:

Sökresultat:

128 Uppsatser om Tidsdriven ABC-kalkylering - Sida 1 av 9

ABC-kalkylering inom skolverksamheten - En fallstudie av Uppsala kommun

Problem: Problemet för de kommunala verksamheterna är hur de ska få de tilldelade resurserna att räcka till för att tillfredsställa kommuninvånarnas behov. Under senare tid har man infört nya styrverktyg inom den kommunala verksamheten, ett av dessa är ABC-kalkylering. Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera varför Uppsala kommun inte fortsatte med ABC-kalkyleringen efter pilotstudien. Vi vill även reda ut om skolverksamheten skulle kunna använda sig av en ABC-kalkylering för att få en mer produktiv resursfördelning. Metod: Vi har valt att arbeta med skolverksamheten inom Uppsala kommun och ABC-kalkylering inom grundskolan.

Kalkylering i ett mindre, hustillverkande företag: en studie av Englundshus AB

Denna uppsats behandlar utformningen av ett kalkylsystem i ett mindre husbyggnadsföretag. Vårt syfte har varit att undersöka det nuvarande kalkylsystemet på Englundshus AB och föreslå förbättringar. Prissättning är ett viktigt konkurrensmedel och för att kunna göra en bra prissättning behövs bra kalkyler. Små företag har ont om resurser att lägga på ett kalkylsystem men har ändå stort behov av noggranna kalkyler. Vår undersökning baserar sig på intervjuer med fallstudieföretagets VD Jarkko Erikshammar och ekonomiansvarige Johanna Vikström samt att vi följt Jarkko Erikshammar under hans dagliga arbete med kalkylering.

Kostnadskalkylering på en förpackningsavdelning

This degree project is based on identifying and allocation of costs in a packaging section at Electrolux Distriparts in Torsvik.The purpose of this thesis is to identify the costs that emerge when packaging different articles and show how the costs are allocated. The report also contains improvement suggestions about how the company can use the current computer system more efficient.The methods that have been used in order to approach the problem and the collection of information have mainly been literature study, interviews and observation.The work started with answering the questions; which expenditure cost and direct cost exist in the section, how can they be allocated, if improvement can be done and how the flow of information is supposed to happen.In order to answer the questions we used our former experience and the knowledge we achieved by reading literature, interview relevant persons in the company and observations carried out in the section.Through our studies, we came up with an Excel file, which is the groundwork for a template that can be used by the company in different occasions depending on the situation and need. It is important to remember to modify the template if the presumptions change. In the template, we have identified the different kind of costs that emerge when packaging different articles and we have also allocated the costs. In addition formulas and estimations that are necessary for the cost calculation are presented.The work consisted in making the groundwork for a template.

Successiv Kalkylering Successivprincipen

I den här tekniska rapporten försöker författarna att lyfta fram ett alternativt sätt att kalkyleraprojekt inom näringslivet. Metoden kallas successiv kalkylering eller successivprincipen.Allt för många projekt är komplexa och det är ofta som kalkylerna inte stämmer. Med den härmetoden förenklar man inte projektens komplexitet, utan bryter ner osäkerhetsfaktorerna såatt man därefter ser projektet med neutrala ögon. På så sätt har beställaren möjligheter att taställning till hinder som kan äventyra hela projektet. Därefter kan man välja att gå vidare medprojektet fullt medveten om eventuella osäkerheter eller avstår från att genomföra projektet.Om man går vidare med projektet kan man ta fram handlingsplaner i ett mycket tidigt stadiumoch förebygga kostsamma misstag.Rapporten utgörs av en större litteraturbakgrund.

ABC-kalkylering i processindustrin

Denna undersökning syftar till att kartlägga utbredningen av aktivitetsbaserade kalkyler i sydsvenska processindustrier. Vidare vill vi, i tre av dessa företag, djupgående beskriva och analysera de kalkylmetoder som dessa företag använder sig av. Uppsatsen är tudelad. Först har en enkätundersökning använts för att kartlägga utbredningen av ABC-användare i det sydsvenska näringslivet. För att få en djupare förståelse för företagens kalkylerande har sedan personliga intervjuer genomförts med tre företag från kartläggningsstudien.

Kostnadsallokering enligt ABC-metoden - En fallstudie på Pfizer

Problemet med traditionell självkostnadskalkylering är att de indirekta kostnaderna ofta fördelas efter produktionsvolym och att det därför finns en risk för att vissa produktgrupper subventionerar andra. Det här är vanligt inom företag med stort produktsortiment, som exempelvis i läkemedelsbranschen. ABC-kalkylering däremot utgår från att aktiviteter konsumerar resurser och att det är produkter som konsumerar aktiviteter. Således kan man genom ABC-kalkylering skapa en mer tillförlitlig fördelning av kostnaderna. Syfte Syftet med vår uppsats är att genom en fallstudie beskriva och analysera traditionell produktkalkylering för ett läkemedelsföretag.

Hur hanteras kvalitetsbristkostnader inom ett företag som använder ABC-kalkylering.

Vi har inte funnit några konkreta sammband mellan hanteringen kvalitetsbristkostnader och Volvo Pentas användande av ABC-kalkylering. Vidare har vi kunnat konstatera att medvetenheten om att det finns kvalitetsbristkostnaderna inom företaget är relativt stor. Dock finns väldigt få system eller verktyg för kontroll och uppföljning av kostnader som orsakas av kvalitetsbrister. Vårt förslag till Volvo Penta är att, under den lönsamma period som företaget nu befinner sig i, upprätta ett system som fångar upp företagets kvalitetsbristkostnader. Vi tror att detta kan generera stora kostnadsbesparingar i framtiden..

I vilken omfattning tillämpar sågverksindustrin target costing?: en fallstudie på två träindustriföretag

I takt med ökad globalisering och konkurrens, runt om i världen, har kundernas preferenser förändrats. Detta har gjort att företagen måste kunna kalkylera bättre med faktorerna pris och kvalitet. Mot bakgrund av detta behandlar denna uppsats i vilken omfattning stora sågverksföretag arbetar med kalkylering i sin ekonomistyrning. Dels har jag beskrivit den arbetsgång som tillämpas vid kalkylering i branschen och dels har jag jämfört denna med arbetsgången vid så kallad ?target costing? (målkostnadskalkylering).

Kalkylering : En aktionsstudie om hur ledningen i ett företag kan använda kalkyleringen för att validera beslut.

Det finns en rad olika skrivna vetenskapliga artiklar om vad kalkylering är. Men hur används kalkyleringen utav ledningen i ett företag? Används kalkyleringen som ett styrverktyg? Syftet med studien har varit att beskriva och analysera hur kalkyleringsarbetet och utformningen av kalkyleringen påverkar styrningen av ett företag. Jag har därför utformat följande frågeställning: Hur påverkar kalkyleringen och framtagandet utav fördelningsnycklar styrandet utav verksamheten? Jag har valt att undersöka mitt syfte och min frågeställning genom en aktionsstudie på Ardagh Glas i Limmared.

Hur samlar Skanska in information vid kalkylering?

I dagens industrisamhälle anses projektarbete som den självklara modellen för utvecklingsarbete. Första steget i projekt där information spelar en väsentlig roll är vid kalkylering . Det är här projektets framtid avgörs. Här gäller det att vara tydlig med den information som sammanställs samt lagra den för effektiv åtkomst för projektmedlemmarna. Utan ett väl fungerande informationsflöde får organisationen svårt att anpassa sig till förändringar samt problem som uppstår.

Kostnadsallokering genom ABC-kalkylering – en empirisk studie av OMX

As IT service departments in organisations are becoming more complex and customised, the indirect costs are increasing in relation to the total costs. The difficulty of fully estimating and identifying the spread of the cost in the IT service department is increasing. As a result, firms tend to budget the business unit as a total cost rather than as a spread of defined costs. In order to deal with this challenge an ABC calculation will be applied. The Time Driven ABC model will be conducted in OMX´s Servicedesk unit within the IT services.

Kostnadsallokering genom ABC-kalkylering ? en empirisk studie av OMX

As IT service departments in organisations are becoming more complex and customised, the indirect costs are increasing in relation to the total costs. The difficulty of fully estimating and identifying the spread of the cost in the IT service department is increasing. As a result, firms tend to budget the business unit as a total cost rather than as a spread of defined costs. In order to deal with this challenge an ABC calculation will be applied. The Time Driven ABC model will be conducted in OMX´s Servicedesk unit within the IT services.

Produktkalkylering inom området fjärrvärme på ett kommunalägt energibolag

En verksamhet strävar efter att uppnå en viss effektivitet. För att det ska vara möjligt måste verksamheten styras, det vill säga planeras, samordnas och kontrolleras. Företag kan idag välja att jobba med olika styrmedel. Ett av det mest användbara styrmedlet är produktkalkylering. Produktkalkylering används bland annat för att bestämma pris på produkter, lönsamhetsberäkning, kostnadskontroll och produktval.

Vad kostar duschen? : En fallstudie i ABC-kalkylering & Processkartläggning hos Macro AB

Magisteruppsats inom logistik, Linnéuniversitetet Växjö, 4FE05E, VT 2011Författare: Tideman, Simon & Oscarsson, EmmaHandledare: Petra AnderssonExaminator: Helena ForslundTitel: Vad kostar duschen? En fallstudie om ABC-kalkylering och processkartläggning hos Macro ABBakgrund: Macro använder sig av kalkyler som inte speglar rätt kostnads?fördelning till deras produkter. ABC-kalkylering är en användbar kalkylmetod för att härleda kostnaderna genom en mer differentierad fördelning till produkterna. En vanlig metod att använda vid utformandet av en ABC-kalkyl är processkartläggning.Syfte: Syftet med uppsatsen är att utforma en ABC-kalkyl för tre utvalda produkter från Macro. Genom att utföra en processkartläggning över de valda produkterna identifiera aktiviteter och kostnadsdrivare med avsikt för att utforma en ABC-kalkyl.

Anpassning av BIM-metodik för bättre mängdavtagning

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är det informationshanteringssystem som de flesta konsultföretag och beställare strävar att implementera. Många har redan tillämpat BIM-metodiken som en del av byggprocessen. Eftersom tekniken går framåt tvingar detta också individen att utvecklas. Svårigheter uppstår när tekniken går framåt utan att den implementeras på rätt sätt av branschen. Problem finns i överföringen av information mellan olika parter.

1 Nästa sida ->