Sök:

Kostnadsallokering enligt ABC-metoden - En fallstudie på Pfizer


Problemet med traditionell självkostnadskalkylering är att de indirekta kostnaderna ofta fördelas efter produktionsvolym och att det därför finns en risk för att vissa produktgrupper subventionerar andra. Det här är vanligt inom företag med stort produktsortiment, som exempelvis i läkemedelsbranschen. ABC-kalkylering däremot utgår från att aktiviteter konsumerar resurser och att det är produkter som konsumerar aktiviteter. Således kan man genom ABC-kalkylering skapa en mer tillförlitlig fördelning av kostnaderna. Syfte Syftet med vår uppsats är att genom en fallstudie beskriva och analysera traditionell produktkalkylering för ett läkemedelsföretag. Vidare vill vi utveckla en kostnadsallokeringsmodell enligt metoden för ABC-kalkylering och diskutera dess användbarhet. Metod Vi har arbetat efter ett hypotetiskt deduktivt förhållningssätt och genomfört en kvalitativ fallstudie, i kombination med kvantitativa metoder. Vi har på fallföretaget, undersökt fyra avdelningar som ger upphov till indirekta kostnader. Genom att samla in kvantitativ data har vi kunnat ta fram en allokeringsmodell av indirekta kostnader enligt ABC-metoden. Slutsatser Kostnadsallokeringsmodellen visar på skillnader mellan den befintliga metoden och ABC-metoden. Vi anser att ABC-kalkylering har potential för att ta fram tillförlitliga kostnadsallokeringar, för fallföretaget såväl som inom läkemedelsbranschen. Det föreligger dock inte ett lika kraftigt subventioneringsproblem som vi hade förväntat oss.

Författare

Maria Nilsson Cecilia Cederstrand

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..