Sök:

ABC-kalkylering inom skolverksamheten - En fallstudie av Uppsala kommun


Problem: Problemet för de kommunala verksamheterna är hur de ska få de tilldelade resurserna att räcka till för att tillfredsställa kommuninvånarnas behov. Under senare tid har man infört nya styrverktyg inom den kommunala verksamheten, ett av dessa är ABC-kalkylering. Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera varför Uppsala kommun inte fortsatte med ABC-kalkyleringen efter pilotstudien. Vi vill även reda ut om skolverksamheten skulle kunna använda sig av en ABC-kalkylering för att få en mer produktiv resursfördelning. Metod: Vi har valt att arbeta med skolverksamheten inom Uppsala kommun och ABC-kalkylering inom grundskolan. När vi skrev uppsatsen använde vi oss av en kvalitativ fallstudie, främst för att vi studerade ett fenomen där vi ville gå in mer på djupet. Vi har intervjuat en skolledare, skolanställda och en kommuntjänsteman för att samla in vårt empiriska material. Slutsatser: Vi kom fram till att skolorna inom Uppsala kommun inte fortsatte med ABC-kalkylering därför att de inte tyckte att det fanns tillräckligt med tid för att införa ett nytt system. Det var även en oklar syftesformulering vad ABC-kalkyleringen skulle kunna medföra. Andra orsaker var bristande engagemang och kunskaper i ekonomi. Genom vår analys kom vi fram till att skolverksamheten skulle kunna använda sig av ABC-kalkylering för att få en mer produktiv tidsanvändning. Med hjälp av ABC-kalkyleringen kan skolorna även försöka få en mer rättvis resursfördelning, då de lättare kan påvisa vilka behov som finns i skolorna. Vidare medför ABC-kalkylering fördelar vid prissättningen av tjänsterna. Skolan kan även använda sig av ABC-kalkylering för att göra jämförelser och på detta sätt både öka produktiviteten och underlätta det strategiska beslutsfattandet.

Författare

Johanna Holmström Karl Oskar Brandt Helena Rudenholm

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..