Sök:

Hur samlar Skanska in information vid kalkylering?

I dagens industrisamhälle anses projektarbete som den självklara modellen för utvecklingsarbete. Första steget i projekt där information spelar en väsentlig roll är vid kalkylering . Det är här projektets framtid avgörs. Här gäller det att vara tydlig med den information som sammanställs samt lagra den för effektiv åtkomst för projektmedlemmarna. Utan ett väl fungerande informationsflöde får organisationen svårt att anpassa sig till förändringar samt problem som uppstår. Syftet med denna studie är att undersöka hur kalkylering sker i teorin och i praktiken för att få en förståelse för hur informationsflödena spelar sin roll. Den teoretiska referensramen baserades på de teorier som påträffades vid en sökning bland KTHB:s databaser samt Google Scholar. Informationsflödet har delats upp i tre delar, presentation, transport och lagring av information. Dessutom studeras ett antal olika kalkylmetoder. För att få en kompletterande bild av hur detta applicerats i praktiken har en fallstudie utförts på Skanska Sverige AB. Denna studie omfattar tre intervjutillfällen samt en kontinuerlig kontakt med en inköpsansvarig på Skanska. Kalkylmetoderna som undersöktes var ABC ? kalkylering, produktkalkylering och produktionskalkylering. Sedan undersöktes vilka av dessa kalkylmetoder som används på Skanska Sverige AB. Kalkyler upprättas utifrån företagets informationshanteringssystem och Skanska använder sig av ett eget utvecklat system, Spik. Vidare undersöktes vilken typ av information som har störst påverkan vid kalkylens utformning och vilka faktorer som är avgörande. Teoristudierna jämförs med empirin genom diskussion om informationsflödets betydelse vid kalkylframtagning på Skanska. Därefter diskuteras rekommendationer om hur informationsflödet skulle kunna förbättras vid framtagningen av kalkylen.

Författare

Altinay Ajani Ahmed Karaömer

Lärosäte och institution

KTH/Industriell produktion

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..