Sök:

ABC-kalkylering i processindustrin


Denna undersökning syftar till att kartlägga utbredningen av aktivitetsbaserade kalkyler i sydsvenska processindustrier. Vidare vill vi, i tre av dessa företag, djupgående beskriva och analysera de kalkylmetoder som dessa företag använder sig av. Uppsatsen är tudelad. Först har en enkätundersökning använts för att kartlägga utbredningen av ABC-användare i det sydsvenska näringslivet. För att få en djupare förståelse för företagens kalkylerande har sedan personliga intervjuer genomförts med tre företag från kartläggningsstudien. Vi kan konstatera att utbredningen av ABC-kalkylering verkar vara liten bland sydsvenska, processindustriella företag. Vidare verkar förståelsen för modellens principiella innebörd också vara dålig. Däremot ter det sig som om att dessa företag ändå har påverkats av den ABC-debatt som pågått.

Författare

Carsten Juldorf Tore Lind Rickard Aronsson

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..