Sök:

Vad kostar duschen?

En fallstudie i ABC-kalkylering & Processkartläggning hos Macro AB


Magisteruppsats inom logistik, Linnéuniversitetet Växjö, 4FE05E, VT 2011Författare: Tideman, Simon & Oscarsson, EmmaHandledare: Petra AnderssonExaminator: Helena ForslundTitel: Vad kostar duschen? En fallstudie om ABC-kalkylering och processkartläggning hos Macro ABBakgrund: Macro använder sig av kalkyler som inte speglar rätt kostnads?fördelning till deras produkter. ABC-kalkylering är en användbar kalkylmetod för att härleda kostnaderna genom en mer differentierad fördelning till produkterna. En vanlig metod att använda vid utformandet av en ABC-kalkyl är processkartläggning.Syfte: Syftet med uppsatsen är att utforma en ABC-kalkyl för tre utvalda produkter från Macro. Genom att utföra en processkartläggning över de valda produkterna identifiera aktiviteter och kostnadsdrivare med avsikt för att utforma en ABC-kalkyl. Detta för att fullgöra det uppdrag Macro annonserat.Metod: Studien är en fallstudie hos Macro och har därför en kvalitativ undersökningsmetod. Fördjupande teoretiska studier och empiriskt material har används för att skapa en analys, där mönsterjämförelser har används som metod. Empirin har samlats in genom observationer och semi-strukturerade intervjuer med respondenter från respektive avdelning.Slutsats: En ABC-kalkyl har genererats med hjälp av processkartor baserade på Macros verksamhet. Aktiviteter och kostnadsdrivare har identifierats i produktionen och applicerats i kalkylen.Förslag till fortsatt forskning: En utveckling av ABC-kalkylen hos Macro för mer ingående kostnadsfördelning är intressant att undersöka vidare. Även studier kring implementering av ABC-kalkyler i andra produktionsmiljöer är ett område för vidare forskning.

Författare

Simon Tideman Emma Oscarsson

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..