Sök:

Produktkalkylering inom området fjärrvärme på ett kommunalägt energibolag


En verksamhet strävar efter att uppnå en viss effektivitet. För att det ska vara möjligt måste verksamheten styras, det vill säga planeras, samordnas och kontrolleras. Företag kan idag välja att jobba med olika styrmedel. Ett av det mest användbara styrmedlet är produktkalkylering. Produktkalkylering används bland annat för att bestämma pris på produkter, lönsamhetsberäkning, kostnadskontroll och produktval. Vanliga förekommande kalkyleringsmodeller är, självkostnadskalkylering, ABC-kalkylering och täckningsbidragskalkylering. Självkostnadskalkylering och ABC-kalkylering utmärks av en fullständig kostnadsfördelning, medans täckningsbidragskalkylering kännetecknas av en ofullständig kostnadsfördelning.        I denna studie försöker vi beskriva och analysera vad det blir för skillnad internt vid användandet av olika kalkyleringsmetoder på produkterna serviceavtal och växlarbyten på ett utvalt kommunalägt energibolag. Syftet har lett fram till vår forskningsfråga som lyder: Vilken produktkalkyleringsmetod genererar förståelse och relevans för produkterna serviceavtal och växlarbyten på ett utvalt kommunalägt energibolag? För att genomföra vårt arbete har vi gjort en kvalitativ studie där vi intervjuar och för samtal med utvalda respondenter. Uppsatsen bygger på begreppen fjärrvärme, lönsamhet och kalkylering.Studiens resultat framhäver att användandet av självkostnadskalkylering är mer användbar på enskilda produkter om man jämför med täckningsbidragskalkylering. Att använda sig av täckningsbidrag kan ge en missvisande bild vad gäller produktens lönsamhet om man väljer att enbart analysera ett fåtal enskilda produkter i företaget totala produktsortiment. Vad gällande ABC-kalkylen stötte vi på en del hinder på vägen som gjorde att tiden blev knapp och räckte inte till för att genomföra en grundlig analys av modellen.  

Författare

Caroline Casparson Malin Nylander

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..