Sök:

I vilken omfattning tillämpar sågverksindustrin target costing?

en fallstudie på två träindustriföretag


I takt med ökad globalisering och konkurrens, runt om i världen, har kundernas preferenser förändrats. Detta har gjort att företagen måste kunna kalkylera bättre med faktorerna pris och kvalitet. Mot bakgrund av detta behandlar denna uppsats i vilken omfattning stora sågverksföretag arbetar med kalkylering i sin ekonomistyrning. Dels har jag beskrivit den arbetsgång som tillämpas vid kalkylering i branschen och dels har jag jämfört denna med arbetsgången vid så kallad ?target costing? (målkostnadskalkylering). Jag har utgått från både teori, beskriven av olika författare, men också från vad mina olika aktörer uttalat. Undersökningen innefattar intervjuer av fyra ekonomiansvariga varav två är verksamma inom SCA Timber AB och två inom Setra Group AB. Detta för att erhålla olika perspektiv på kalkyleringen inom respektive företag. Slutsatsen är att företagen delvis tillämpar target costing. De utgår från vad kunderna på marknaden är beredda att betala, för att sedan räkna ut den högsta acceptabla tillverkningskostnaden, för att produkten ska vara intressant att tillverka. Företagen använder också metoden för att hålla nere kostnaderna under processens gång. En upptäckt som gjorts är att både SCA Timber AB och Setra Group AB tillämpar target costing på ungefär samma sätt och på samma grunder.

Författare

Karolina Hettinger

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..